Ny organisering av luftambulansetjenesten

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Ettersom direktoratet ikke blir operativt før 1.4. 2002, skal Rikstrygdeverket i en interimsperiode ivareta nasjonale oppgaver. Sosial- og helsedepartementet skal fortsatt ha det overordnede budsjettansvaret, men tilskuddet til både transportdelen og den medisinske delen av luftambulansetjenesten vil bli overført til de regionale helseforetakene (4).

Det foreslås også å opprette et permanent råd for samordning av luftambulansetjenesten, med representanter fra direktoratet og de regionale helseforetakene. Målet er å ivareta sikkerhet, stordriftsfordeler og den nasjonale infrastrukturen på en best mulig måte.

Oppgavene til Sosial- og helsedirektorat blir:

 • – å utarbeide forskrifter, kravspesifikasjoner og standarder

 • – å ivareta sikkerhetsmessige aspekter ved luftambulansetjenesten, herunder forvalte risikoreduserende tiltak

 • – å samordne og lede kjøp av luftambulansetjenester, herunder utarbeide felles innkjøpsstrategier og kravspesifikasjoner

 • – å kjøpe inn medisinsk-teknisk utstyr og sambandsutstyr

 • – å oppdatere regelverk og informere de regionale helseforetakene om regelendringer

 • – å utarbeide en ordning for disponering av backup-fartøy og flyoperativ koordinering ved Flykoordineringssentralen

 • – å vurdere hvilke baser som skal ivareta spesialiserte transporter

 • – å revidere rekvireringsretningslinjene

Oppgavene til de regionale helseforetakene blir:

 • – å kjøpe flyoperative tjenester, herunder fremforhandle og følge opp kontrakter med operatørselskaper, regionene skal opptre samlet, i samarbeid med Direktoratet

 • – å leie basefasiliteter

 • – å selge luftambulansetjenester

 • – å besørge driften av overføringsflyet i Ålesund (foretak Helse Midt-Norge)

 • – å besørge driften av syketransportflyene ved Oslo Lufthavn Gardermoen (foretak Helse Øst)

Det politiske spillet

NOU 1998: 8 Luftambulansetjenesten i Norge anbefaler at luftambulansetjenesten forblir statlig, i henhold til den nasjonale luftambulanseplan fra 1988. Luftambulanseutvalget går inn for å opprette et Statens luftambulansekontor med ansvar for både transportdelen og den medisinske delen av tjenesten.

St.meld. nr. 43 (1999–2000) Om akuttmedisinsk beredskap viderefører luftambulanseutvalgets anbefaling om en statlig luftambulansetjeneste, og foreslår at det skal opprettes et Statens luftambulansekontor i Rikstrygdeverket.

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.. legger «sørge-for-ansvaret» for luftambulansetjenesten til de regionale helseforetakene i stedet for staten, og foreslår relevante endringer i spesilialisthelsetjenesteloven.

Våren 2001 ligger både Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) og St.meld. nr. 43 (1999–2000) til behandling i Stortinget. Forslagene rundt organiseringen av luftambulansetjenesten er ikke sammenfallende i de to dokumentene, og stortingsmeldingens saksordfører Sonja I. Sjøli ber helseminister Tore Tønne om en avklaring.

Helseministeren svarer at forslaget om å etablere regionale helseforetak, samt det faktum at det skal etableres et nytt Sosial- og helsedirektorat i 2002, har gitt nye organisatoriske rammevilkår. Dette innebærer at de tidligere forslagene om fortsatt statlig eierskap og etablering av et Statens luftambulansekontor i Rikstrygdeverket utgår. Helseministerens begrunnelse er at regionale helseforetak med «sørge-for-ansvar» for luftambulansetjenesten vil gi bedre samordning av transport- og helsedelen av tjenesten, samt bedre integrering i den øvrige ambulanse- og helsetjeneste. Samtidig understreker helseministeren at krav til sikkerhet og standardisering fortsatt skal ivaretas på statlig nivå, og at ansvaret for dette skal tilligge direktoratet.

Ot.prp. nr 66 (2000–2001) blir vedtatt 6.6. 2001. Med dette er det besluttet at «sørge-for-ansvaret» for luftambulansetjenesten skal ligge hos de regionale helseforetakene fra og med 1.1. 2002. Som en konsekvens avvikles Rikstrygdeverkets forvaltning av ansvaret for den til nå statlige luftambulansetjenesten. Sosial- og helsedirektoratet skal heretter ivareta oppgaver av nasjonal karakter, mens departementet får det overordnede ansvaret for tjenesten, og skal se til at ansvarsoverføringen skjer på en forsvarlig måte (4).

Anbefalte artikler