Medisinsk-historisk nettverk blomstrer

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

I november 2000 ble det dannet et uformelt, tverrfaglig nettverk for medisinsk-historisk interesserte, etter initiativ fra historikerne Ole G. Moseng og Aina Schiøtz, som for tiden arbeider med det offentlige legevesenets historie i Norge ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Interessen har vært overstrømmende, spesielt blant statsvitere, sosiologer og historikere, men også blant leger, noe som gjenspeiler den sterkt økende interessen for medisinsk historie i samfunnet. Per november 2001 var det 150 navn på nettverkets e-postliste.

2.–3. november 2001 holdt nettverket seminar i Bergen med 36 deltakere, arrangert i det samfunnsvitenskapelige miljøet SEFOS av forskningsleder Kari Tove Elvbakken. Invitert åpningsforedragsholder var historikeren Anne Løkke fra København. Mange av deltakerne var unge forskere som arbeider med doktorgradsprosjekter innen fagfeltet. Tverrfaglighet er særlig viktig innenfor medisinsk historie, der flere metodiske tilnærminger gjerne er nødvendig for å kunne drøfte et emne på en fyllestgjørende måte. Derfor er uformelle seminarer som dette nyttige både for prosjektene og for fagutviklingen generelt. I november 2002 skal nettverket møtes i Trondheim.

Interesserte som gjerne vil være med i nettverket, kan henvende seg til en nøkkelperson i tiltaket, stipendiat Lise Kvande i Trondheim på e-post: lvande@hf.ntnu.no.

Anbefalte artikler