Hvor representativt er landsstyret statistisk sett?

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

30,1 % av landsstyrerepresentantene er kvinner. På Oslo-benken satt bl.a. Kari Bjørneboe, Torunn Janbu, Anne Cathrine Næss og Ellen Cathrine Tveter Deilkås. Foto T. Sundar

Landsstyret er valgt for perioden 1.1. 2000–31.12. 2001. Selv om det derfor i prinsippet er det samme landsstyret som møttes i år som i fjor, er det visse forskjeller. I fjor var det 18 vararepresentanter blant de delegerte som var til stede, mens det i år var 14. Det er 24 av de delegerte ved årets landsstyremøte som ikke var delegerte ved landsstyremøtet i fjor.

Gjennomsnittsalderen blant de delegerte ved årets landsstyremøte er 46,1 år, og 30,1 % er kvinner, mot 43,7 år og 35,4 % kvinner blant alle Legeforeningens medlemmer. Medlemmer av Norsk medisinstudentforening utgjør 16,7 % av Legeforeningens medlemmer, men i landsstyret utgjør de seks delegerte bare 4,9 %.

De eldste representantene er de to representantene fra Eldre lægers forening som er 72 og 76 år. Den yngste representanten på 21 år, er fra Norsk medisinstudentforening (se egen sak). Aldersgruppen 45–59 år er klart overrepresentert, mens det dermed er en tilsvarende underrepresentasjon av både yngre og eldre leger.

I forhold til medlemskap i yrkesforeningene, er Yngre legers forening mest underrepresentert i landsstyret, med 22,8 % av de delegerte mot 30,7 % av legemedlemmene < 67 år i Norge. Offentlige legers landsforening er mest overrepresentert i landsstyret med 10,5 % av de delegerte mot 4,4 % av legemedlemmene < 67 år i Norge.

Hordaland legeforening har 6,5 % av de delegerte, mot 10,0 % av legemedlemmene < 67 år i Norge. Motsatt har Sør-Trøndelag lægeforening 8,1 % av de delegerte, mot

6,4 % av legemedlemmene < 67 år i Norge. Oslo og Akershus har samlet sett omtrent samme andel av de delegerte som blant legemedlemmene < 67 år i Norge. Ellers er Hedmark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark noe overrepresentert i forhold til medlemstallet, mens Buskerud og Troms er noe underrepresentert i forhold til medlemstallet.

Godkjente spesialister er noe overrepresentert, idet hele 70,7 % av landsstyrets medlemmer er godkjente spesialister. 20 av de delegerte er dobbeltspesialister, mens to av de delegerte er trippelspesialister. Av totalt 43 godkjente spesialiteter, er det imidlertid bare 23 som er representert i landsstyret, og av disse er ti spesialiteter kun representert med én delegert.

Blant de godkjente spesialistene er både allmennmedisin, samfunnsmedisin og fødselshjelp og kvinnesykdommer sterkt overrepresentert, mens indremedisin, psykiatri, anestesiologi, barnesykdommer og radiologi er underrepresentert. De største spesialitetene som ikke er representert i landsstyret, er øre-nese-halssykdommer, fordøyelsessykdommer, lungesykdommer, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, urologi, klinisk kjemi og geriatri.

Med totalt 128 medlemskap i spesialforeninger, er det i gjennomsnitt mer enn ett spesialforeningsmedlemskap per delegert. Mest overrepresentert er Norsk selskap for allmennmedisin, Norsk gynekologisk forening, Norsk idrettsmedisinsk forening, Norsk ortopedisk forening, Norsk forening for ultralyddiagnostikk og Norsk forening for medisinsk utdanning. Av de største spesialforeningene er Norsk psykiatrisk forening desidert mest underrepresentert, med bare to medlemmer av landsstyret av sine totalt 1 000 medlemmer.

Anbefalte artikler