Behov for ”demenstakster”

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har tatt opp med Rikstrygdeverket spørsmålet om takster primærleger kan bruke ved utredningen av aldersdemens.

  Artikkel

  Bakgrunnen er at man på senteret sitter inne med erfaring for at allmennleger finner det vanskelig å bruke tilstrekkelig tid til utredningen av redusert kognitiv funksjon. I et brev til Rikstrygdeverket har man spurt særskilt om takstene 1f, 612a, 615, 616 og 617a kan anvendes. Rikstrygdeverket har gitt følgende svar:

  ”En lege kan ikke benytte takst 1f ved gjennomlesing av utredninger foretatt av sykepleier/ergoterapeut. Bruk av taksten forutsetter at legen selv kommuniserer telefonisk eller skriftlig med de yrkesgrupper som er nevnt i takstforskriften.

  Tidstakstene kan benyttes dersom en konsultasjon tar lengre tid enn 20 minutter. Man beregner en tidstakst for hvert påbegynte 15. minutt. Vi presiserer det er en forutsetning at konsultasjonen er medisinsk nødvendig og at taksten ikke kan benyttes ved screening, jf. folketrygdloven § 5-1.

  Takst 612a kan benyttes ved samtale med pårørende til pasienter med demens, forutsatt at det gjelder psykiatriske eller nevrologiske problemstillinger. Vi presiserer imidlertid at det er en forutsetning for bruk av taksten at samtalen er nødvendig i et behandlingsopplegg eller i utredning av et behandlingsopplegg til pasienten.

  Takst 615 og 616 kan anvendes på pasienter med demens, forutsatt at det gjelder psykiatriske eller nevrologiske problemstillinger. Vi gjør oppmerksom på at bruk av takst 615 forutsetter at pasienten har vært i kontakt med psykiatrisk annenlinjetjeneste eller er henvist dit. Bruk av takst 616 forutsetter særlig tidrøvende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i psykiatriske institusjoner eller behandlingshjem.

  Takst 617a forutsetter at det benyttes et faglig anerkjent skjema for kartleggingen av en psykiatrisk sykdom. Det er de medisinske fagmiljøene som fastsetter hva som er et anerkjent skjema.”

  Tabell 1 gir en oversikt over takster som kan anvendes ved utredning av demens i primærhelsetjenesten.

  Tabell 1  

  Takster til bruk ved utredning av demens i primærhelsetjenesten Kroner

  Takst 1 f

  Telefonsamtale eller skriftlig informasjon om enkeltpasienter med fysioterapeuter, kommunal helse- og sosialtjeneste

   60

  Takst 2ad

  Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege

  110

  Takst 2cd

  Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15. min

   95

  Takst 2dd

  Tillegg for spesialist i allmennmedisin

   51

  Takst 11e

  Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt

  300

  Takst 14a

  Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i samarbeid med fagpersonell som ledd i et behandlingsopplegg av enkeltpasienter, herunder basisteam. Beregnes for arbeid i inntil en halv time

  375

  Takst 612a

  Nødvendige samtaler med pårørende eller foresatte ved psykiske eller nevrologiske problemstillinger

  145

  Takst 615

  Samtaleterapi med pasienter med psykiske lidelser som har hatt kontakt med eller er henvist til psykiatrisk annenlinjetjeneste

  150

  Takst 616

  Særlig tidrøvende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i psykiatriske institusjoner

  200

  Takst 617a

  Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom (per skjema)

   30

  Takst 701a

  Taking og innsending av undersøkelse ved medisinske laboratorier

   35

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media