Levodopa kan hjelpe ved slag

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

I en tysk undersøkelse ble 53 pasienter med hjerneslag randomisert til enten å få vanlig fysioterapi og placebo, eller fysioterapi med tilskudd av 100 mg levodopa i tre uker (1). Hjerneslaget måtte ha tromboembolisk årsak verifisert radiologisk. Alle pasientene fikk fysioterapi i seks uker. Motorisk funksjon ble evaluert kvantitativt med skalaen Rivermead motor assessment. Fire i levodopagruppen og to i placebogruppen avbrøt studien pga. ikke-nevrologiske komplikasjoner. Etter tre uker var den motoriske funksjonen i gruppen som hadde fått levodopa signifikant bedre enn i kontrollgruppen. Tre uker etter at levodopabehandlingen ble avsluttet, var forskjellen mellom gruppene fortsatt signifikant.

Bakgrunnen for å gjennomføre forsøket var at man har funnet positiv effekt i dyreforsøk. Antakelig skyldes effekten at man får økt konsentrasjonen av noradrenalin i sentralnervesystemet.

– Rehabiliteringsfarmasi er nok et raskt ekspanderende forskningsfelt, sier Bent Indredavik ved Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim. – Man har sett positiv effekt av amfetamin i to dyreforsøk, men også negativ effekt av benzodiazepiner og haloperidol. I Göteborg er man nå i gang med en undersøkelse som omfatter 40 pasienter, der veksthormon gis. Det er et problem at i små studier skal det ikke mye til før man får en skjevfordeling av egenskaper av betydning for resultatet mellom kontrollgruppen og intervensjonsgruppen, poengterer Indredavik.

Anbefalte artikler