Klare medisinske meldinger om terroren

Nyheter og reportasjer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Fra legeorganisasjoner strømmer det inn erklæringer hvor det advares mot å besvare terrorangrepet mot USA med krig.

  Artikkel

  En felles erklæring fra Public Health Association of New York City og American Public Health Association, som er mottatt via elektronisk post og datert 21. september, har flere viktige budskap. Det uttrykkes sterk medfølelse med ofrene og klar fordømmelse av handlingene. Samtidig berømmes brannvesenets, politiets og andre organisasjoners og frivilliges innsats. Det advares på det sterkeste mot hevn, og den økende tendens til mobbing og angrep mot personer med muslimsk eller arabisk bakgrunn brukes som et eksempel på dette. Organisasjonene understreker at den sårbarheten som er blottlagt i og med angrepet på USA, bunner i en åpenhet og toleranse som er samfunnets viktigste styrke, og advarer mot et system som svekker innbyggernes rettigheter i kjølvannet av angrepet. Til slutt gis det uttrykk for at krig ikke er en løsning. Man peker på at det rette politiske alternativ må være lokalt, nasjonalt og internasjonalt å arbeide for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter fordi disse bidrar til hat, konflikt og vold.

  Den amerikanske organisasjonen Physicians for Social Responsibility kommer med et tilsvarende utsagn. De påpeker spesielt at de enorme kostnader den amerikanske regjering vil bruke på avanserte våpensystemer ville vært mye bedre anvendt for å styrke sikkerheten innenfor USA, og til å redusere tallet på masseødeleggelsesvåpen og redusere sosial ulikhet.

  Norske Leger mot Atomvåpen understreker i sin kommentar til terrorhandlingen at vestlige land bør erklære krig mot fattigdommen i stedet for krig mot de fattige. Militær overmakt mot fattige land vil ene og alene bidra til ytterligere nød og lidelse, heter det. Det pekes på at ethvert tiltak i kampen mot terrorismen må vurderes og godkjennes av FN.

  Fredsprisvinneren International Physicians for the Prevention of Nuclear War legger spesielt vekt på at et liknende terrorangrep med atomvåpen ville ha skapt en enda verre situasjon, og at avanserte våpensystemer ikke kan beskytte mot det. Igjen understrekes betydningen av å skille mellom det å straffe de skyldige og gå til hevnaksjoner.

  De europeiske legeforeningenes fellesorganisasjon, Comité Permanent des Médecins Européens, har også vedtatt en uttalelse. I den fordømmes terrorhandlingene. Organisasjonen advarer mot vilkårlig hevn, og ber europeiske ledere om å konsentrere sin innsats om årsakene til terrorisme og å få straffet de ansvarlige.

  Krise i Afghanistan

  Ifølge Verdens helseorganisasjon vil den kommende vinteren bli en katastrofe i Afghanistan. Pga. store interne flyktningstrømmer arbeides det med bygging av 6 000 mursteinsbrakker i Maslakh-leiren utenfor Herat, i tillegg til at 4 000 andre må repareres. 300 nye flyktninger om dagen kommer til leiren. I denne situasjonen evakueres nå alle FN-hjelpearbeidere i området. Det samme gjelder flere andre hjelpeorganisasjoners folk. Sommeren har vært meget tørr, vann- og sanitæranlegg fungerer dårlig, og diaré og dehydrering forekommer meget hyppig. I leiren er det påvist to tilfeller av kolera, mens barneavdelingen ved sykehuset i Herat er fullt av pasienter med denne infeksjonen. Man frykter at opptil 7 500 kan bli rammet av kolera i Maslakh. Utfra prevalenstall i landet er det beregnet at om lag 7 000 i leiren har tuberkulose. Generelt er luftveisinfeksjoner et stort problem om vinteren. Sist vinter var temperaturen ofte omkring –25_ C og ca. 150 personer døde hver uke i leiren. Les mer: www.who.int

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media