Behandling av kronisk tretthetssyndrom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En systematisk oversikt over 44 behandlingsstudier viste at en rekke behandlingsformer som osteopati, kosttilskudd, antidepressiver, immunmodulerende behandling, glukokortikoider og atferdsmodifiserende behandling er blitt forsøkt (1). Totalt var 2 801 personer inkludert i behandlingsstudiene. Fordi dette knippet av symptomer benevnes forskjellig, ble identiske/liknende tilstander som myalgisk encefalopati og postviralt tretthetssyndrom også inkludert i den systematiske oversikten.

Gradert aerob trening og kognitiv atferdsterapi gav positive resultater. De øvrige behandlingsformene viste ingen eller negativ effekt eller studiene hadde så vesentlige mangler at resultatene må ansees som svært usikre. Tre studier av ulike antidepressiver viste ikke positiv effekt. En studie viste positiv effekt av lavdosert hydrokortison (1).

– Mange pasienter med kronisk tretthet er blitt anbefalt å hvile mye. En rekke forskere har imidlertid lenge fremholdt at «hvilekuren» ikke har noen plass i håndteringen av kronisk tretthetssyndrom (2). Den nye oversiktsartikkelen indikerer at de har rett, sier førsteamanuensis Jon Håvard Loge ved Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo.

En lederkommentar i samme nummer uttrykker håp om at dette oversiktsarbeidet kommer pasientene til gode, og ikke blir neglisjert på grunn av private synspunkter på tilstanden (3).

Anbefalte artikler