S. Løken & G. Stray Andreassen svarer:

Sverre Løken, Geir Stray Andreassen Om forfatterne
Artikkel

Vi takker for interessante kommentarer til vår artikkel. Vi er enig i at man må være tilbakeholden med å trekke konklusjoner fra en retrospektiv studie. Det er mulig at vår konklusjon burde vært mer forsiktig. Vi ønsket likevel å formidle våre erfaringer. Pasientgruppene var svært like. Avdelingens rutiner når det gjaldt indikasjon for primæroperasjon og reoperasjon var uendret i de to periodene. Operasjonene fordelte seg på mange ulike operatører i begge perioder uten at noen enkelt operatør skilte seg ut med mange komplikasjoner. Vi mener derfor at en sammenlikning av resultatene er av verdi til tross for at dette var en retrospektiv studie. Et annet og viktigere spørsmål i dag er å avklare hvorvidt flere og i så fall hvilke pasienter som bør primæropereres med protese.

Anbefalte artikler