Global barnehelse – tiltak som virker

Tone Smith-Sivertsen, Edvin Schei, Morten Schei Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 22/2001 har Karl-Olof Wathne & Erik Bøhler en viktig artikkel om tiltak som kan bidra til å bedre barns helse verden over (1). Mer enn ti millioner barn under fem år dør hvert år av sykdommer som kunne vært forebygd eller helbredet med eksisterende kunnskap og teknologi. Over 70 % av dødsfallene blant barn i denne aldersgruppen skyldes akutte nedre luftveisinfeksjoner, diaré, malaria, meslinger eller perinatale tilstander. Artikkelen understreker nytteverdien av velkjente tiltak: bedre vann og sanitærforhold, oral rehydreringsvæske, vaksiner, antibiotika, nok og riktig mat, svangerskapsomsorg, fødselshjelp, amming.

Et stort potensial for å forebygge dødelige lungeinfeksjoner hos barn er imidlertid ikke omtalt i artikkelen. Pneumonier tar flere barneliv enn diarésykdommene (2). I fattige land over hele verden, spesielt på landsbygden, tilberedes maten over åpen ild uten avtrekk. Brenselet er oftest ved, kull, tørket avføring fra husdyr eller rester fra avling, og røyken fra denne forbrenningen fører til svært høye nivåer av svevestøvpartikler innendørs (2, 3). Konsentrasjoner målt i slike røykfylte boliger er mange ganger høyere enn utendørs partikkelkonsentrasjoner målt selv i de sterkest forurensede av verdens storbyer. Observasjonsstudier viser at innendørs forurensning av denne typen er en viktig årsak til akutte nedre luftveisinfeksjoner hos barn i fattige land (2, 4). Installasjon av enkle ovner med avtrekk kan redusere partikkelnivåene i hjemmene dramatisk (2). Slike ovner kan mange steder produseres lokalt, og er ofte rimelige og raske å installere. Dersom ovnene baserer seg på samme type brensel som familien bruker fra før, er det vist at de blir godt mottatt av kvinnene som tilbereder maten (5).

Til tross for omfanget av dette helseproblemet har inneklima i utviklingsland hittil vært viet lite oppmerksomhet. Forskning på feltet har konsentrert seg om inneklimaproblemer i den rike del av verden. Store forskningsprosjekter er imidlertid på trappene, for å tallfeste sammenhengen mellom innendørs svevestøvbelastning og insidens av pneumoni blant barn i fattige land, og dermed gi mål på nytten av intervensjon med ovner (4). Vi spår at om fem år vil en oversiktsartikkel om global barnehelse helt selvfølgelig inkludere reduksjon av inneforurensning som et viktig tiltak på linje med de andre som omtales i Wathne & Bøhlers artikkel.

Anbefalte artikler