Vil doble legedekningen i sykehjem

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

I rapporten Når du blir gammel og ingen vil ha deg… (1) dokumenterer Legeforeningen behovet for en ny eldrepolitikk, inkludert et 15-punktsprogram for å øke kapasitet og kvalitet på eldreomsorgen.

– Aldersutviklingen fører til at behovet for helsetjenester vil øke. Rapporten samler erfaringskompetanse og bidrar med en realistisk drøftelse av de faktiske forhold. De er langt fra tilfredsstillende, sa Legeforeningens president, Hans Petter Aarseth, da rapporten ble lagt frem.

– Dokumentet vil bli brukt internt for å synliggjøre hvordan vi kan heve geriatriens status. Rekrutteringsproblemene oppstår fordi dagens rammer hindrer personalet i å gjøre en forsvarlig jobb. Å øke andelen av det faste personalet, også på sykepleiersiden, vil gjøre slike stillinger mer attraktive, supplerte visepresident Hans Kristian Bakke.

– Det er ille at en fastlege kan legge pasienten inn i sykehus til 30 000 kroner døgnet, mens jeg ikke kan rekvirere pleie- og omsorgstjenester til mine eldre pasienter. Vi må derfor få politisk gjennomslag for endring av finansieringsordningene, sa Bakke.

Lovpålegg nødvendig

I dag er det 217 legeårsverk for ca. 35 000 beboere i syke- og pleiehjem, dvs. 167 pasienter per lege. Sykehjemslegene mener selv det er behov for 25 % økning av legetimetallet, som tilsvarer 50 flere legeårsverk til offentlig legearbeid i norske kommuner. Til sammenlikning har Nederland ca. én legestilling for 40 sykehjemspasienter.

Nå ønsker Legeforeningen å doble ressursene i Norge, til én lege for 80 sykehjemspasienter. I den forbindelse har man laget en modell for nye normtall, som differensierer krav til kommunene avhengig av korttids- og langtidsplasser, utrednings- og rehabiliteringsopphold samt behovet ved terminal omsorg.

– Standardsvaret fra kommunene er at de knappe budsjettene bare gir rom for lovpålagte oppgaver. Da må vi innføre nasjonale minimumskrav, slik at det medfører lovbrudd dersom bemanningskravet ikke innfris, sa sykehjemslege Trond Egil Hansen. Sammen med Wenche Frogn Sellæg, geriater og tidligere rikspolitiker, har han deltatt i utformingen av rapporten.

Feilplassert i eget hjem

En av undersøkelsene som presenteres, viser at 70 % av sykehjemsbeboerne lider av demens, men at bare 14 % av plassene er tilrettelagt for denne gruppen.

– Altfor mange eldre er feilplassert i eget hjem. Mens vi i dag er vitne til at sykehjemsplasser legges ned, er behovet anslagsvis 45 000 nye plasser ettersom 25 % av innbyggerne over 80 år trenger heldøgnsomsorg. Det vil derfor ta tid å snu utviklingen, innrømmet Hans Petter Aarseth.

Legeforeningens dokument følger opp med flere utfordringer: Det må bygges sykestuer og 500 sykehussenger bør øremerkes generell indremedisin istedenfor ensidig satsing på poliklinisk behandling og superspesialisering. Men også å øke konsultasjonstiden med 15 minutter hos fastlegen og styrke kompetanse hos allmennlegene. Øremerking av midler er nødvendig. Deriblant at en fast andel av finansieringen til helsevesenet, mellom 5 % og 10 %, skal gå til forskning og utdanning.

Anbefalte artikler