Statsbudsjettet: Sykehusene skal behandle flere

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner mer til sykehusbehandling neste år i forhold til saldert budsjett for 2001. Forslaget til neste års statsbudsjett for helse- og sosialsektoren er på 231,7 milliarder kroner. Av totalbudsjettet utgjør folketrygdens utgifter ca. 75 %.

Statlig overtakelse

Den største enkeltendringen i statsbudsjettet for 2002 sammenliknet med 2001, er sykehusreformen. 26 milliarder kroner flyttes fra de 19 fylkeskommunenes frie midler til de 48 statlige helseforetakene. – Denne reformen er en revolusjon av store dimensjoner når det gjelder styring og ansvar for spesialisthelsetjenesten, sa Tønne.

Det foreslås å forenkle ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) ved å gi full kostnadsdekning for registrert økt pasienttyngde (kryptaket). Målet er bedre forutsigbarhet.

Tønne understreket at han er glad for at Sem-erklæringen til Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre sier at arbeidet med reformen skal fortsette i samme spor.

Sykehusene skal kutte ventetiden og behandle flere pasienter. 1,5 milliard kroner mer skal gi rom for en vekst på 1,5 % i sykehusbehandling og 3 % vekst i poliklinisk aktivitet.

Med staten som eier mener regjeringen det derfor vil bli enklere å benytte retten til fritt sykehusvalg.

For å utnytte den samlede personellkapasiteten bedre, foreslår regjeringen også at dagkirurgisk behandling hos spesialister med driftsavtale skal kunne få refusjon på linje med behandling i offentlige sykehus.

Målrettede skjermingstiltak

Egenandelstaket foreslås økt med 50 kroner til 1 500 kroner for 2002. Eldre over 67 år og uførepensjonister skal fritas for egenandel på legemidler og sykepleierartikler på blåresept, med virkning fra 1. oktober neste år. Kronikere og funksjonshemmede som ikke omfattes av ordningen med egenandelstak og frikort, skal også nyte godt av skjermingstiltakene regjeringen foreslår. Eksempelvis ved en utvidelse av ordningen med gratis fysioterapi, lavere egenandeler ved opphold i opptreningsinstitusjon og betydelig utvidet trygderefusjon for periodontittbehandling.

– Det viktigste er å skjerme kronikerne med disse målrettede skjermingstiltakene, i stedet for å satse på et egenandelstak 2. Et såkalt tak 2 rammer mer tilfeldig enn de skjermingstiltakene vi nå foreslår, understreker Tønne.

Mer helse ut av pengene

– Det kommer alltid mer penger til helsevesenet i fremtidige budsjetter, det er enkelt å gjennomføre. Vi er på topp i verden når det gjelder pengebruk på helsevesenet, men helsevesenet vårt plasserer seg likevel ikke i toppen. Derfor er målet å få mer helse ut av hver krone, slik at det norske helsevesenet kan plassere seg i toppsjiktet. Jeg stoler på at min etterfølger følger opp dette arbeidet, avsluttet Tønne.

Anbefalte artikler