Ønsker mer til forskning og eldre

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

– Når medisin og helse er ett av fire satsingsområder og det foreligger vedtak om å nå OECD-nivå, blir summene avsatt til forskning mer og mer meningsløse, kommenterer Aarseth.

At en post på 5 millioner kroner er avsatt til kompetansesenter for aldersdemens, mener han er i tråd med anbefalingene i Legeforeningens statusrapport Når du blir gammel og ingen vil ha deg… Aarseth uttrykker sterk tvil om ytterligere 4 000 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger vil stå klare neste år, slik regjeringen Stoltenberg går inn for: – Det spørs om virkemidlene kommunene rår over, er tilstrekkelig til å iverksette statlige handlingsplaner. Signalene hittil går absolutt ikke i den retning, mener han.

Regjeringen foreslår at spesialister med driftsavtale kan utløse DRG-refusjon i forbindelse med kirurgisk behandling. Ordningen forutsetter en avtale mellom sykehus og privatpraktiserende spesialist og vil kun gjelde kjøp av operasjon, ikke at spesialisten skal kunne motta pasienten direkte fra allmennlegen. Det er også foreslått å fjerne det såkalte kryptaket, som er grensen som ble innført for å sikre at det kun ble refundert for faktisk økning i aktiviteten, og ikke for bedre registrering av pasientene.

– Heller ikke denne gang kommer et tak 2 på egenandeler. Jeg tviler på om de tiltak som er foreslått, vil redusere kostnadene for storforbrukerne av helsetjenester. Det skuffer meg svært at funksjonshemmede og kronikere ikke får en slik utgiftsskjerming, sier Hans Petter Aarseth.

– Vi er positive til at krypgrensen blir fjernet. Det er bra at innsatsstyrt finansiering nå kan rettes mot privatpraktiserende spesialister, sier presidenten.

Videre er han glad for at budsjettfremlegget viderefører en rekke tiltak, blant annet elektronisk informasjonsflyt, kreftplanen og satsingen på psykisk helse.

Andre budsjettforslag innen helse- og sosialsektoren

Regjeringen øker satsingen på psykisk helsevern med 520 millioner kroner til opptrappingsplanen for psykisk helse, noe som gir vel 2,6 milliarder kroner totalt til psykisk helsevern.

Bevilgningene til kreftplanen økes med 20 millioner kroner til totalt 362 millioner kroner. Mammografiscreening skal utvides til en landsdekkende ordning for kvinner mellom 50 og 69 år. Kapasiteten for strålebehandling økes ved å bygge ut til 36 strålemaskiner i landet. Kompetansesentre for lindrende behandling skal etablere ved alle regionsykehusene.

For å bedre elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren er den posten økt med 25 millioner kroner. Målene neste år er å videreføre utbyggingen av et nasjonalt helsenett med bredbåndstilknytning til alle sykehusene, knytte primærhelsetjenesten til nettet og legge til rette for elektronisk samhandling med og i pleie- og omsorgstjenesten.

Det legges opp til full egenbetaling for kunstig befruktning. Det samme gjelder sterilisering av menn, mens ved sterilisering av kvinner foreslås det 50% egenbetaling.

Det foreslås gratis p-piller for ungdom i alderen 16–19 år. Tiltaket anslås å koste 7 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at allmennleger skal kunne foreskrive astmamedisinen Singulair på blåresept. Hittil har bare spesialister hatt anledning til å foreskrive dette medikamentet etter søknad på individuelt grunnlag.

Anbefalte artikler