Nasjonal tiltakspakke for å bekjempe MRSA

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Blodagarskål med bakteriekolonier av Staphylococcus aureus. Foto S. Holta Ringertz, Aker sykehus

På oppdrag fra Smittevernrådet ved Folkehelsa har en arbeidsgruppe bestående av fagfolk innen infeksjonsmedisin, mikrobiologi, sykehushygiene og allmennmedisin laget et utkast til nasjonale retningslinjer for å forebygge spredning av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i sykehus og sykehjem. Arbeidsgruppen, ledet av professor Claus Ola Solberg ved Haukeland Sykehus, anbefaler også helsemyndighetene å revidere og oppdatere regelverket og de relevante forskriftene som er hjemlet i smittevernloven.

Ikke bare importproblem

Forekomsten av MRSA-infeksjoner er økende i de fleste land. Infeksjonene er særlig et problem i sykehus, og fører til økt sykelighet, økte kostnader og høyere dødelighet. Det opplyser Bjørn G. Iversen, overlege ved Folkehelsa og sekretær i arbeidsgruppen.

– I mange europeiske land, USA og Japan utgjør MRSA-infeksjoner 30–60 % av stafylokokkinfeksjonene. Men i Nederland og Norden er forekomsten fortsatt lav, dvs. mindre enn 1 %. Det er et uttalt ønske i disse landene å hindre spredning av slike infeksjoner, sier Iversen.

Han påpeker at selv om det fortsatt er relativt få MRSA-tilfeller i Norge, blir stadig flere smittet innenfor landets grenser: – I fjor ble det registrert 67 pasienter med MRSA-infeksjon, men de fleste hadde ikke vært utenlands. Dette betyr at MRSA ikke lenger bare er å betrakte som et importproblem.

Omfatter alle helseinstitusjoner

De nye retningslinjene vil pålegge alle helseinstitusjoner å etablere preventive tiltak mot spredning av MRSA, i samsvar med en nasjonal standard. I kommunene vil det være smittevernlegen som har dette ansvaret. Arbeidsgruppens anbefalinger omfatter generelle hygiene- og miljøbeskyttende tiltak, varslingsrutiner ved MRSA-utbrudd, tiltak rettet mot pasienter i sykehus, sykehjem og primærhelsetjenesten samt tiltak overfor helsepersonell.

Arbeidsgruppen går også inn for å etablere et norsk referanselaboratorium for MRSA, som kan identifisere og sammenlikne ulike MRSA-funn som gjøres i Norge. Videre blir det understreket at risikoen for spredning er direkte relatert til forbruket av antibiotika, og at en restriktiv antibiotikapolitikk er svært viktig. Alle helseinstitusjoner skal derfor ha skriftlige retningslinjer for bruk av antibiotika til behandling og profylakse. Innstillingen fra arbeidsgruppen blir nå sendt til Smittevernrådet for videre behandling.

Anbefalte artikler