Ingen nye stillingshjemler i Oslo

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Regionalt helseutvalg for Helseregion Øst fordelte i begynnelsen av september seks nye overlegestillinger og ti nye assistentlegestillinger. Hedmark fikk fem stillinger, Akershus og Østfold fire, Oppland tre og Oslo ingen. Som plaster på såret vedtok utvalget at Oslo kommunes behov for en onkologstilling gis første prioritet ved neste års tildeling. I sakspapirene heter det at 5,4 ulovlig opprettede stillinger i psykiatri ved Aker sykehus, hvorav 4,4 var besatt, var begrunnelsen for manglende tildeling.

– Saken ble utsatt flere ganger i det regionale helseutvalget for å få avklart spørsmålet om disse hjemlene, sier byråd for helse og sykehus, Ellen Christine Christiansen (Frp) i Oslo. – Vi fikk orden i dette ved overføring av hjemler fra annet sted i kommunen, likevel fikk vi altså ikke den ønskede onkologstillingen, sier hun.

Tomme stillinger

Som svar på en henvendelse fra Oslo lægeforening, skriver Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at Oslo kommune holder mange legestillinger ledige, vesentlig av budsjettmessige hensyn. I brevet heter det at sykehuseiere som har mange stillinger stående ledig, ikke bør tilgodesees ved den årlige tildelingen av nye legestillinger, og at dette nettopp skjedde i Oslo i år.

– Denne korrespondansen og argumentasjonen kjenner jeg ikke til, sier Christiansen. – Et slikt brev burde vel vært sendt direkte til oss. Men dette illustrerer bare at hele systemet med nasjonal fordeling av legestillinger er en antikvert ordning. Oslo vet best selv hvilke legestillinger kommunen har behov for. Dessverre tror jeg ikke statlig overtakelse vil endre noe i dette henseende heller, konkluderer hun.

Lite makt når det gjelder overleger

I brevet fra Nasjonalt råd slås det fast at stillingsstrukturavtalen ikke tillater kommunen å ha assistentlegestillinger stående ledig mer enn seks måneder. Derimot har Nasjonalt råd ikke midler til å gjøre noe med tilsvarende ledighet når det gjelder overlegestillinger, bortsett fra å fjerne godkjenningen som utdanningsinstitusjon hvis det er for få overleger tilbake til å gi tilfredsstillende spesialistutdanning. Den situasjonen oppstår meget sjelden.

Anbefalte artikler