Evalueres for 25 millioner kroner

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Departementet har lagt opp til løpende evaluering av fastlegeordningen i regi av Norges forskningsråd. En styringsgruppe ble etablert i fjor. Det er også opprettet en database (1) som drives med trygdeetatens utvidede konsesjon og det er allerede levert ut tilgjengelige data for forskere som evaluerer fastlegereformen.

Studier som er igangsatt, er evaluering av legenes arbeidsvilkår under fastlegeordningen, endring av legenes rolle som pasientens advokat og «portvakt», et prosjekt om legenes tjenesteproduksjon og listestabilitet, om konsekvenser for samfunnsmedisinens hverdag knyttet til rekruttering m.m., en analyse av reformens virkning på omfanget av tjenestetilbudet og en panelbasert studie om pasienterfaringer, samt småskalaforskning i regi av Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

I tillegg ønsker styringsgruppen å få belyst hvordan fastlegeordningen påvirker tilbudet til kronikere og geografisk fordeling. Noen søknader er fortsatt til vurdering og har ennå ikke fått tilsagn.

Eivind Meland i Allmennmedisinsk forskningsutvalg har fått oppgaven å velge ut støtteverdige prosjekter forankret i primærmedisinen. Det er satt av til sammen 900 000 kroner over fire år til småskalaforskningen (2).

– Til fastlegeevalueringen har det hittil vært få søkere. To stipender ble delt ut i vår. Kanskje det er en viss forskningstretthet blant mine kolleger? Allmennlegene stenger iallfall døren bak seg. Trolig er de mest opptatt av å få fastlegereformen til å svive og gå, kommenterer Eivind Meland.

Anbefalte artikler