Antidepressiver forebygger kronisk hodepine

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

38 randomiserte placebokontrollerte studier ble analysert, 25 av dem gjaldt migrene, 12 spenningshodepine og én både migrene og spenningshodepine (1). Pasienter som fikk antidepressiver rapporterte bedring i hodepinen i større grad enn pasienter som fikk placebo (rateratio = 2,0). Behandlingsgruppen hadde også lavere forbruk av analgetika. Antall pasienter som måtte behandles for å få effekt hos én pasient (number needed to treat), var 3,2. De fleste studiene hadde brukt trisykliske antidepressiver, mens selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) var brukt i få studier.

– Det er vel kjent at antidepressiver kan ha effekt på spenningshodepine, men det er svært viktig at diagnostikken er nøyaktig, sier professor emeritus Ottar Sjaastad i Trondheim. To artikler av Sjaastad og medarbeidere inngår i den amerikanske metaanalysen. Effekten av antidepressiver ved spenningshodepine ble påvist i begynnelsen av 1980-årene. Imidlertid forekom en del tilfeller med feilaktig diagnostikk og bivirkningene ved trisykliske antidepressiver, f.eks. gjorde overvekt at behandlingen til en viss grad kom i miskreditt. Sjaastad er noe overrasket over at undersøkelsen konkluderer med at antidepressiver er like effektive for både migrene og spenningshodepine. Stort sett brukes trisykliske antidepressiver bare ved spenningshodepine i Norge, ikke ved migrene.

– Responsen på antidepressiver ved migrene synes klinisk kanskje å være noe dårligere enn ved spenningshodepine, sier Sjaastad.

Anbefalte artikler