Moms på inkassotjenester

Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland Om forfatterne
Artikkel

I kjølvannet av momsreformen har Justisdepartementet sendt et rundskriv til landets namsmenn (G21/2001) om moms på inkassotjenester og konsekvenser for ikke-avgiftspliktige virksomheter, slik som legepraksiser.

Inkassoforskriften fastsetter maksimalsatser for hvor store inndrivelseskostnader som kan kreves av skyldneren. Etter det Legeforeningen kjenner til, er det fast praksis blant inkassobyråene å legge seg på maksimalsatsene. Når tjenesten nå er blitt momsbelagt, kommer merverdiavgiften i tillegg til maksimalsatsen. Justisdepartementet fastslår imidlertid at skyldneren ikke skal belastes merverdiavgiften. Dermed blir det oppdragsgiver, dvs. legepraksisen, som må dekke denne avgiften.

For avgiftspliktige virksomheter er dette uproblematisk, ettersom disse kan kreve fradrag for merverdiavgiften. For ikke-avgiftspliktige virksomheter, slik som legepraksiser, vil dette medføre at oppdragsgiver sitter igjen med svært lite av den innkrevde fordring når merverdiavgiften av salæret er betalt. Legeforeningen mener at dette må løses ved at inkassoselskapene lager egne særordninger for legepraksiser (og ev. andre ikke- avgiftspliktige virksomheter). En slik løsning vil være at salærkravet tilpasses slik at dette med tillegg av merverdiavgift ikke overskrider maksimalsatsene etter forskriften.

Legeforeningen arbeider for å få til en sentral løsning for medlemmene. Før en slik løsning foreligger, oppfordres de legepraksiser som allerede benytter seg av inkassofirmaer om å fremforhandle vilkår som gjør fortsatt bruk av tjenestene lønnsomt for legene. Dersom ikke det inkassofirmaet legepraksisen i dag benytter viser vilje til dette, bør andre tjenestetilbydere kontaktes.

Hele rundskrivet kan leses på nettsiden:

www.odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/rundskriv/012001-250079/index-dok000-b-n-a.html

Anbefalte artikler