Sykehusene omstiller seg til enhetlig ledelse

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Ullevål universitetssykehus, Oslo

Fungerende direktør Erik Hope ved Ullevål universitetssykehus opplyser at fem av ni divisjoner ikke har innført enhetlig ledelse, men at de nå gjennomgår organisasjonsstrukturen. En ny ledelsesplan for Kirurgisk divisjon er innført til tross for motstand fra Sykepleierforbundet og Kommuneforbundet, som begge har anket planen inn for Oslo kommune. Hope sier at profesjonsmotsetningene og det faktum at sykehuset består av store organisatoriske enheter vanskeliggjør omstillingsarbeidet, men vil ikke gå nærmere inn på de interne stridighetene. Han sier at målet er å sluttføre arbeidet med nye organisasjonsplaner innen utgangen av året.

Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand

I fjor var sykehuset først ute med å innføre profesjonsnøytral avdelingsledelse. Prosessen førte til en opprivende lederstrid som kulminerte med at to avdelingsoverleger trakk seg fra sine stillinger, da de ikke fikk de nye avdelingslederstillingene ved barneavdelingen og kvinneklinikken. Isteden ble det ansatt henholdsvis en sykepleier og en jordmor. De fem øvrige avdelingslederstillingene er besatt av leger. Sykehuset og Legeforeningen har samarbeidet om å utarbeide stillingsinstrukser for de to avdelingsoverlegene som ikke er avdelingsledere. Assisterende direktør Nils B. Johannessen sier at den verste støyen har lagt seg, at samarbeidsforholdene er tilfredsstillende, og at striden ikke har gått utover den medisinske behandlingen.

Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger

Informasjonsleder Elisabeth Schancke sier at det pågår en betydelig omorganisering som innebærer at dagens 21 avdelinger vil bli slått sammen til sju behandlingsenheter og fire serviceenheter. Hver enhet skal ledes av en direktør som har ansvar for drift, økonomi og personell. De 11 direktørstillingene er besatt av seks leger, to sykepleiere, en ingeniør, en stråleterapeut og en person med administrativ utdanning. De tiltrer sine stillinger i september, men enhetene blir operative først fra nyttår. Den tradisjonelle ordningen med enhetlig, todelt ledelse vil bli avviklet.

Innherred sykehus, Levanger

Sjeflege Ivar Haarstad opplyser at sykehuset har hatt profesjonsuavhengig klinikkledelse i flere år. I høst pågår det en omorganisering fra dagens modell med fire klinikker til en ny ordning med tre klinikker og fire kliniske avdelinger. De nye avdelingslederstillingene skal også være profesjonsuavhengige. Hvis den som blir tilsatt ikke er en lege, skal det utpekes en medisinsk-faglig rådgiver ved avdelingen. Haarstad sier at det til tider har vært vanskelig å rekruttere leger eller annet helsepersonell til lederstillinger. Ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har avdelingslederen bakgrunn som teolog.

Anbefalte artikler