Mindre tvang med bevisstgjort personale

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Per Føyn

Avdelingene har deltatt i Gjennombruddsprosjekt psykiatri (1, 2), som nå er sluttført. Resultatene er over all forventning og tvangsbruken er redusert med svært enkle midler. – Prosjektet er det viktigste tiltak hittil for å få ned tvangsbruk i norsk psykiatri, mener Per Føyn, leder av prosjektets ekspertgruppe, som er nedsatt av Legeforeningen.

Bevisstgjøring

Midlene er først og fremst tettere oppfølging og forbedrede rutiner i forbindelse med tvangsbruk og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Tiltakene har ført til bevisstgjøring av personalet i forhold til bruk av tvang og dermed er bruken redusert.

I sluttrapportene fra de 19 psykiatriske akuttavdelingene meldes det blant annet om stor reduksjon i antall tvangsinnleggelser, bruk av mekaniske tvangsmidler, reduksjon i antall døgn i belter, at pasientenes opplevelse av tvang er mindre og at mange pasienter mener at de får bedre informasjon om rettigheter. I rapportene blir det lagt stor vekt på at det har skjedd en holdningsendring hos personalet.

– Gjennombruddsprosjektet har vist at denne metoden for systematisk kvalitetsforbedring også egner seg for psykiatrien. Med dette prosjektet kan man fastslå at kontinuerlig kvalitetsforbedring er fagutvikling. Man kan utvikle seg faglig ved teoretisk refleksjon eller ved å delta på seminarer, men man kan også selv utvikle praksis og holdninger ved å ta i bruk den kunnskapen man har på en ny måte. Nå har vi fått et verktøy til å bruke kunnskapen, mener Føyn.

Akuttpsykiatrisk nettverk?

Undersøkelser viser at nær halvparten av pasientene i psykiatriske institusjoner er innlagt under tvang, noe som plasserer oss i Europa-toppen i tvangsbruk. Per Føyn tror lærdommen fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri kan føre oss vekk fra denne lite flatterende plasseringen, men tilføyer at forholdene ved de psykiatriske institusjonene likevel ikke er så ille som det kan se ut til.

– Lovverket rundt bruk av tvang er blant de mest åpne i verden. I Norge er bruk av tvang svært tydelig i motsetning til for eksempel i Danmark. Vi vil nå utvikle en mal, «best practice», for bruk av tvang for hele landet. Målet er å opprettholde gløden og entusiasmen vi har opplevd gjennom prosjektperioden, sier Per Føyn.

– Hvilken betydning vil prosjektet få for norsk psykiatri?

– Jeg tror at kontinuerlig kvalitetsforbedring med metoder som dem vi har brukt i gjennombruddsprosjektet, vil få en naturlig plass i norsk psykiatri i fremtiden, mener han.

For at andre psykiatriske avdelinger skal kunne høste lærdom av Gjennombruddsprosjekt psykiatri, er det planlagt en nasjonal konferanse i akuttpsykiatri i januar 2002, hvor hovedinnholdet er resultatene fra prosjektet og kvalitetsforbedring. Man tar også sikte på å etablere et forum for akuttpsykiatri, som skal heve interessen for faget og være et nettverk for samarbeid.

Anbefalte artikler