Med kunnskap skal kvinnelige ledere bygges

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Programmet er foreslått overfor sentralstyret av Norsk overlegeforening som et virkemiddel for å øke rekrutteringen av kvinnelige leger til lederposisjoner ved sykehus (1). Overlegeforeningen anbefaler et pilotprosjekt med deltakere fra Østlands-området med en kostnadsramme på 4 350 000 kroner. Prosjektet skal utredes med hensyn på å skaffe finansiering. Målet er at prosjektet settes i gang 1. januar 2002.

Erfaringsoverføring

Et mentor-adept-prosjekt blir definert som en ordning der en person som har erfaring og integritet og som sitter i en ledende stilling, mentor , opptrer som veileder og samtalepartner for en annen person som ønsker karriereutvikling, adept. Hensikten med mentorprogrammet er å løfte frem adepter, i denne sammenheng leger, som har talent, er motiverte og klare til å gå inn i lederstillinger i sykehus. Utvalgte adepter får tilbud om å lære ledelse fra erfarne ledere, dvs. mentorer. Man får med andre ord tildelt sin egen «rådgiver» som yter hjelp i karriere- og lederutvikling. Fra Overlegeforeningens side er det foreslått av man velger ut 14–16 mentor-adept-par.

Kjernen i programmet er forholdet mellom mentor og adept. Legene som blir utvalgt til adepter, vil gjennom månedlige samtaler med sin mentor få muligheten til å lære om ledelse fra en erfaren leder. Parene skal møtes minst to ganger i måneden. Gjennom fellessamlinger for samtlige deltakere, blir det lagt til rette for å knytte nettverk mellom adeptene. I tillegg vil det bli arrangert fellessamlinger hvor alle deltakerne er med. Tidsrammen for et kull er ett år.

Anbefalte artikler