Innfører ventetid for turnustjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Fra sommeren 2002 blir det innført et halvt års ventetid for visse grupper turnusleger. Det varsler Sosial- og helsedepartementet.

  Artikkel

  I et brev til alle medisinstudenter som har meldt seg på til turnustjeneste neste år, varsler departementet at en ny forskrift om turnustjeneste for leger er like rundt hjørnet. Forskriften vil blant annet inneholde regler for ventetid og prioritering. Departementet sier ikke noe om hvem som må vente og hvor lang ventetiden blir, men viser til en rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert ulike forhold rundt en prioriteringsordning (1), og til en uttalelse fra Stortingets sosialkomité om at «enkelte turnusleger som ikke utdannes i Norge, må vente et halvt år med å starte opp i turnustjeneste» (2).

  Avklaring i høst

  Avklaring i høst

  Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal påpeker at ventetiden gjelder kandidater som begynner i turnustjeneste sommeren 2002, dvs. de som meldte seg på til turnustrekning innen 15. september i høst. Heller ikke han kan si noe mer om hvilke grupper som må vente.

  – Nei, det vil bli avklart i løpet av høsten, og fastsatt i den nye forskriften. Hensikten med en ventetid er å få bedre forutsigbarhet i turnusordningen ved å sikre en jevnere fordeling av sommer- og vinterkullene. Dagens ordning medfører store sommerkull og mindre vinterkull, noe som gjør planleggingen svært vanskelig for sykehus og kommuner som tar imot turnusleger. Foreløpig er det nok turnusplasser, men vi trenger en bedre organisering og administrering av hele ordningen, sier Røynesdal.

  – Kan ventetid for medisinere fra utlandet komme i konflikt med EØS-regelverket?

  – Dette er et viktig juridisk spørsmål som departementet arbeider med, men som ennå ikke er avklart, sier Røynesdal.

  Han nevner flere andre spørsmål som også blir diskutert, blant annet hvilken rolle de regionale helseforetakene skal ha i tildelingen av turnusplasser, om dagens system med en sentral fordeling skal opprettholdes og hvordan turnustjenesten skal evalueres.

  Kvalitet viktigst

  Kvalitet viktigst

  Øyvind Østerås, leder for Norsk medisinstudentforening, sier at ventetid for turnusleger kan aksepteres, så fremt det bidrar til å sikre kvaliteten på turnustjenesten.

  – Tilrettelegging og fordeling av turnusplassene må foregå slik at vi får en best mulig turnustjeneste. Dersom innføring av ventetid kan bidra til det, vil vi gi vår tilslutning til den nye forskriften. Men ventetiden må begrenses til maksimum et halvt år. Alt utover det vil være uakseptabelt, sier Østerås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media