Hva skjer med legenes lønns- og arbeidsavtaler?

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Sykehusreformen berører mellom 7 000 og 8 000 leger i sykehus og spesialisthelsetjenesten. De enkelte helseforetakene blir legenes nye arbeidsgivere, arbeidsgiverforeningen NAVO blir Legeforeningens forhandlingsmotpart. Overføring av arbeidstakere fra fylkeskommunene til helseforetakene er en virksomhetsoverdragelse som blir regulert av arbeidsmiljøloven, der de ansatte gis rett til å beholde sine individuelle lønns- og arbeidsvilkår ved overgangen, med mindre nye tariffavtaler fastsetter andre vilkår.

Odvar Brænden i Legeforeningens forhandlingsavdeling opplyser at Legeforeningen overfor NAVO vil kreve en hovedavtale for helseforetakene innen utgangen av året.

– Innen årsskiftet tas det også sikte på å få på plass en tariffavtale som i det minste viderefører dagens avtalebetingelser. Legenes lønnsnivå vil imidlertid være sikret som følge av reglene om virksomhetsoverdragelse, sier Brænden.

Fortsatt er det ikke avklart hvorledes forhandlingene skal skje: – Legeforeningen vil forhandle sammen med Akademikerne der dette er naturlig, eller der vedtektene for Akademikerne bestemmer det. Men innad i Legeforeningen diskuteres det også hvordan det formelle partsforholdet skal være for å få best mulig innflytelse i utformingen av avtalene som skal være gjeldende for foreningens medlemmer, sier han.

Det er ventet at NAVO vil legge vekt på å forholde seg til Akademikerne som direkte part i hovedavtaler og overenskomster, men de enkelte akademikerforeningene vil få en betydelig rolle ved utformingen av lokale lønns- og avtaletilpasninger.

Anbefalte artikler