Gjennombrudd i behandling av alvorlig sepsis?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Aktivert protein C er et lovende fremskritt i behandlingen av sepsis med organsvikt.

  Artikkel

  Ved alvorlig sepsis er dødeligheten fortsatt uforandret høy rundt 40 % (1). Tradisjonell behandling er antibiotika sammen med organstøttende behandling. Det har vært et håp om at økt forståelse av patofysiologien ved sepsis skulle gi nye muligheter for behandling. En lang rekke randomiserte kliniske forsøk (rettet mot endotoksin, cytokinfrigjøring eller effekt av cytokiner) er derfor gjennomført de siste ti årene uten at dette har ført til noe gjennombrudd.

  I en nylig publisert studie er det for første gang vist at også annen tilleggsbehandling kan gi redusert dødelighet ved alvorlig sepsis (2). Nivået av den naturlige koagulasjonshemmeren aktivert protein C er meget lavt ved alvorlig sepsis og en normalisering av dette nivået kan ha positive effekter.

  Studien var prospektiv randomisert placebokontrollert med bruk av rekombinant aktivert protein C. Alvorlig sepsis ble definert som sepsis med minst en alvorlig sepsisutløst organsvikt. Studien ble avbrutt etter at 1 718 pasienter var inkludert da en interimsanalyse viste en statistisk og klinisk signifikant redusert dødelighet i behandlingsgruppen. Dødeligheten etter 28 dager var 31 % i behandlingsgruppen mot 25 % i kontrollgruppen. Det ble ikke registrert signifikant økt komplikasjonsfrekvens i behandlingsgruppen, men antall alvorlige blødningsepisoder var 3,5 % i behandlingsgruppen mot 2 % i placebogruppen.

  En åpen fase 3-undersøkelse er i gang, ikke minst for å skaffe en bedre innsikt i eventuelle bivirkninger av behandlingen. Også norske sykehus er med i denne fasen. Hvis erfaringene fra den randomiserte studien kan bekreftes og bivirkningsprofilen er akseptabel, vil ventelig aktivert protein C bli en ny terapeutisk mulighet i løpet av få år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media