Fylkesavdelinger i støpeskjeen?

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Enten man liker det eller ei, berører sykehusreformen Legeforeningens struktur.

– Før eller siden vil vi etter min mening ikke komme utenom en debatt om organisasjonens oppbygging, som kanskje ender med at fylkesavdelingene i sin nåværende form forsvinner til fordel for noe annet. Men utvalget som skal se på hvordan Legeforeningen på regionalt nivå kan møte utfordringen som følger av sykehusreformen, forholder seg inntil videre til den struktur som gjelder per i dag, presiserer leder av helsepolitisk avdeling, Terje Vigen.

– Utvalget skal først og fremst legge føringer på hvordan fylkesavdelingene kan ivareta sin funksjon og rolle i forhold til de regionale helseforetakene. Antall helseforetak er ennå ikke vedtatt, men det er ikke trolig at de vil følge fylkesgrensene. Utvalget skal se på hvordan fylkesavdelingene i fellesskap kan bli en aktør som trekkes inn der hvor påvirkninger kan skje og beslutninger tas, sier Vigen.

Utvalget er også bedt om å se på spørsmål knyttet til spesialistutdanning og funksjonsfordeling. Ifølge Vigen vil i særlig grad funksjonsfordeling by på utfordringer.

– Spørsmålet om hvilke sykehus som skal utføre hvilke oppgaver, er det opp til de regionale helseforetakene å avgjøre. Dette er en øm tå som vil berøre foreningens medlemmer, og vi vil fra vår side ikke initiere dette. Vi må likevel forberede oss på at funksjonsfordeling blir en realitet, sier Vigen.

Mange ser også for seg at en ny sykehusstruktur kan få praktiske konsekvenser for spesialistutdanningen. – Vil det skje lokale tilpasninger? Vil reformen føre til mer flytting av leger mellom helseforetakene? Vil vi få spesialistutdanning som er tilpasset én region? Spesialistutdanningen må innrette seg etter nye strukturer og behandlingsmetoder som tjener pasientenes interesser, mener Vigen.

Utvalget ble oppnevnt av sentralstyret 18. september og består av en representant fra hver helseregion, en fra Of og en fra Ylf.

Anbefalte artikler