Fra andre departementer

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

St.meld. nr. 31 (2000–2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling

Godkjent i statsråd 30. mars 2001.

I meldingen får kommuner og fylkeskommuner større ansvar og flere oppgaver enn i dag, bortsett fra ansvaret for spesialisthelsetjenesten som overføres fra fylkeskommunene til staten. Et mål er at den regionale statsforvaltningen skal bli tydeligere, bedre samordnet og mer effektiv. Regjeringen ønsker å stimulere til frivillige fylkessammenslåinger. I meldingen blir fylkeslegen integrert i fylkesmannsembetet.

St.meld. nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg.

Godkjent i statsråd 9. mars 2001.

Meldingen tydeliggjør at homofile og lesbiske på lik linje med heterofile representerer viktige ressurser i samfunnslivet. Et mål er å øke kunnskapsnivået blant helse- og sosialpersonell siden homofile og lesbiske tilhører en gruppe som tradisjonelt er blitt utsatt for fordommer og diskriminering. Meldingen tar også opp psykisk helse, selvmordsrisiko, problemer knyttet til HIV/AIDS og seksuelt overførbare sykdommer, samt rusmiddelmisbruk. Pga. mangel på forskningsbasert kunnskap om forhold som gjelder situasjonen for lesbiske og homofile understrekes behovet for omfattende kompetanseheving.

Ot.prp. nr. 55 (1999–2000) Om lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Godkjent i statsråd 26. mai 2000.

I denne odelstingsproposisjonen gikk regjeringen inn for å endre et tidligere lovfremlegg om ny lov om erstatning ved pasientskader (Ot.prp. nr. 31 (1998–99). Endringene består i hovedsak av en harmonisering til helselovreformen som ble vedtatt etter det første lovfremlegget. Nytt er det at pasientskader som følge av apotekvirksomhet, for eksempel feilekspedisjoner, skal dekkes på samme måte som andre pasientskader.

NOU 2001: 18 Xenotransplantasjon. Medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr

Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20. juni 2001.

Utvalget som har vært ledet av Inger Lise Gjørv, foreslår at det bør åpnes for overføring av biologisk materiale fra dyr til mennesker, xenotransplantasjon, også i Norge, men at slik praksis må underlegges streng lovregulering. Utvalget gjennomgår forhold som må belyses nærmere før kliniske forsøk med xenotransplantasjon kan settes i gang. Det gjelder risiko for smitte fra dyr til mennesker, vurdering av behov for slik behandling og klinisk effekt, etikk og dyrevelferd. Det er mangelen på humane organer til transplantasjon som er grunnen til at utvalget nå vil tillate xenotransplantasjon. Det er nødvendig å opprette et helseregister over alle mottakere av xenotransplantater (xenoregister) som igjen er knyttet til en biobank med blod- og vevsprøver fra pasientene og kildedyrene (xenobiobank) (se Tidsskriftet nr. 18/2001, s. 2212).

NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker

Avgitt til Justis- og politidepartementet 2. april 2001.

Utvalget som har vært ledet av Torleiv Ole Rognum, har vurdert rettsmedisinsk kvalitetssikring og kontroll i straffesaker. Det overordnede mål er å sikre at domstolene og politi/påtalemyndighet ved behov får tilgang på best mulig sakkyndigkompetanse og muligheten til annenhåndsvurdering. Utvalget foreslår å avvikle ordningen med faste rettsmedisinske sakkyndige. I stedet skal det opprettes en oversikt over sakkyndige og deres kvalifikasjoner til bruk for politi og domstolene. Ved å opprette en egen spesialitet i rettsmedisin/rettspatologi skal de sakkyndiges arbeid styrkes (se Tidsskriftet nr. 12/2001, s. 1523–6).

Hva betyr dokumentene?

Stortingsmelding (St.meld.)

Regjeringens melding til Stortinget med orientering om ulike sider ved statlig virksomhet. Meldingen behandles av den aktuelle stortingskomiteen før den behandles i Stortinget. Behandlingen ender som regel med at meldingen enstemmig vedlegges statsrådsprotokollen, uten at det fattes noe vedtak.

Odelstingsproposisjon (Ot.prp.)

Regjeringens forslag til en ny lov, til endring av en lov eller til oppheving av en lov. Forslaget er utarbeidet av et departement og fremmes for Stortinget av regjeringen. Lovforslaget behandles først av den komiteen saken hører inn under som deretter legger frem en innstilling for Odelstinget. Etter at Odelstinget har vedtatt loven, må Lagtinget slutte seg til vedtaket.

Norges offentlige utredninger (NOU)

En utredning avgitt til et departement av et utvalg som er oppnevnt av regjeringen for å utrede en bestemt sak som sorterer under det aktuelle departementet.

Anbefalte artikler