Kvinnelige leger får ikke forlenget vikariat under fødselspermisjon

Anna Midelfart Om forfatteren
Artikkel

I flere år har Likestillingsombudet tatt opp saker med usaklig avslutning av arbeidsforhold for yrkesaktive kvinner i forbindelse med svangerskapspermisjon. I siste nummer av Likestilling (1), et informasjonsblad utgitt av Likestillingsombudet, omtales en sak som angår en gravid lege. Hun fikk ikke forlenget ansettelse som vikar i forbindelse med fødselspermisjon. Likestillingsombudet tok imidlertid saken opp med hennes arbeidsgiver og hun fikk tilbud om forlengelse. Forlengelsen av vikariatet gjaldt inntil det kunne godtgjøres behov for opprettelse av flere faste legestillinger på hennes arbeidsplass.

Slike saker reiser spørsmål om hva Legeforeningen gjør i disse tilfeller. Som kjent har vi en høy og stadig økende andel av kvinnelige leger, og bruk av vikarer er et meget utbredt fenomen, spesielt i sykehus. Det er urimelig at gravide leger skal tape lønnsinntekt, feriepenger og pensjonspoeng samt ansiennitet under fødselspermisjon. Dette fordi man uten ansettelsesforhold kun får inntekt fra folketrygden.

Alle tidligere forsøk på å begrense bruk av vikariatstillinger for leger har strandet. Vi bør derfor erkjenne denne situasjonen. Avtale om vikariat inngås som regel mellom den enkelte legen og avdelingssjefen på den aktuelle avdeling. Det er ikke alltid slik at ansettelsen skjer i henhold til regelverket, selv om arbeidsgiver er pålagt å ansette vikarer kun på bestemte betingelser. Dette gjelder blant annet en klar skriftlig avtale om vikariatlengde, navngitt person man vikarierer for og ansettelse kun i tilfeller der det ikke er behov for fast ansatt arbeidskraft på arbeidsplassen.

Jeg foreslår derfor at man snarest mulig tar denne saken opp til vurdering i Tariff- og lønnsutvalget i vår forening. Gjennom de sentrale forhandlinger må det reises krav om at gravide leger i vikarstillinger må få forlenget ansettelse under fødselspermisjon. Jeg kan vanskelig forstå at dette kravet vil møte motstand i Norge i dag. Å overlate denne saken til den gravide kollega er uverdig for vår forening. På grunn av sakens prinsipielle betydning ber jeg om redegjørelse fra Forhandlingsutvalget.

Anbefalte artikler