Årstidsvariasjon av sinnsstemning og atferd

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hensikten med denne avhandlingen har vært å undersøke om det er årstidsvariasjon i forekomsten av ulike former for atferd og av psykiske lidelser hos barn og voksne i Norge. Videre er eventuelle statistiske sammenhenger mellom atferd og dagslengde gjennom året undersøkt. Til sist er forskjeller i årstidsrytme knyttet til breddegrad, alder og kjønn undersøkt. Antallet hendelser per måned i ulike grupper ble studert; alle selvmord i Norge 1969 – 96 (N = 14 503), innleggelser for depresjon og mani i en del sykehus 1992 – 96 (N = 4 341), alle registrerte voldsepisoder i Norge 1991 – 97 (N = 82 537), personalskader i et psykiatrisk sykehus 1991 – 97 (N = 502), alle telefoner til Barn og Unges Kontakttelefon i hele Norge 1996 – 98 (N = 691 787 oppringninger, 220 602 samtaler) og i Trondheim 1991 – 97 (N = 80 983 oppringninger, 22 698 samtaler) ble inkludert i arbeidet. Hyppigheten av alle disse hendelsene i hver måned ble sammenliknet med en forventet lik fordeling av hendelsene året igjennom.

  I alle disse materialene er det en økt aktivitet i april – juni og i oktober – november, videre er det stille perioder om vinteren og om sommeren. Blant barn som ringer kontakttelefonen er det gradvis avtakende årstidsvariasjon av henvendelser med økende alder fra 7 til 17 år og økende årstidsvariasjon i antallet henvendelser jo lenger nord man kommer i Norge. Også årstidsvariasjonen av vold i Norge endrer seg jo lenger nord man kommer i landet.

  Blant menn er der en korrelasjon mellom det månedlige antallet av selvmord og av innleggelser for mani og mellom antallet selvmord og innleggelser for depresjon. Blant kvinner er det en avtakende årstidsvariasjon av innleggelser for depresjon med økende alder.

  Den månedlige endring av dagslengde som er raskest ved jevndøgnene, korrelerer med en viss forsinkelse med forekomsten av vold i Norge og med antallet oppringninger til Barn og Unges Kontakttelefon.

  Funnene i avhandlingen er i samsvar med tidligere beskrivelser av en markert økning av suicid og av innleggelser for depresjoner om våren og til dels om høsten. I avhandlingen er en tilsvarende rytme funnet for annen atferd. Dette tyder på at årstidsrytmen av psykiatrisk sykelighet avspeiler en årstidsrytme av atferd i store deler av befolkningen. Videre ser det ut til at forskjellene i atferd gjennom året blir mer markerte jo lenger nord man kommer i landet og at årstidsvariasjonene er mest markerte hos de yngste av oss. I avhandlingen er det funn som støtter en hypotese om at endringer i dagslengde påvirker mennesket, det er mulig at dette skjer gjennom endret søvn og andre forstyrrelser i døgnrytmen.

  • Avhandlingens tittel

  • Seasonal variation of human mood and behaviour

  • Utgår fra

  • Psykiatrisk institutt

  • Disputas 8.6. 2001

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media