Travel høst i departementet

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Prosjektorganiseringen for direktoratet tar til 15. august. Det opplyser fungerende departementsråd i Sosial- og helsedepartementet Toril Roscher-Nielsen.

Fra den datoen opprettes en felles styringsgruppe for prosjektet samt undergrupper ved de ti etatene som skal bli til de tre store etatene Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og et omorganisert Statens helsetilsyn.

– Omorganiseringen vil føre til at mange forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Sosial- og helsedepartementet, overføres til de nye etatene, sier Roscher-Nielsen.

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle skal lede den felles styringsgruppen for prosjektorganiseringen. Direktørene Bjørn-Inge Larsen, Geir Stene-Larsen og Lars Hanssen skal lede prosessen for den institusjonen de skal lede.

Det nye Sosial- og helsedirektoratet skal ligge i Oslo. I dette inngår Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater mv, Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten.

Bioteknologinemndas sekretariat som opprinnelig var plassert under Nasjonalt folkehelseinstitutt, skal også legges til det nye direktoratet.

I Nasjonalt folkehelseinstitutt inngår Statens institutt for folkehelse og Statens helseundersøkelser. Sosial- og helsedepartementet gikk inn for at også Kreftregisteret skulle legges inn under Folkehelseinstituttet, men de sterke protestene ble hørt i Stortinget som vedtok at registeret skulle forbli en egen institusjon med eget budsjettkapittel.

Stortinget uttalte dessuten at det er mest hensiktsmessig at Kreftregisteret i fremtiden rapporterer direkte til Det Norske Radiumhospital i stedet for til departementet.

Anbefalte artikler