Standarden satt for elektronisk pasientjournal

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Arbeidet med standarden har pågått siden høsten 1998, og har vært en del av Sosial- og helsedepartementets planer for IT-utviklingen i helsevesenet.

Hensikten med standarden er å danne en felles plattform for alle elektroniske pasientjournaler i helsevesenet, i tråd med gjeldende lovgivning. Den skal sikre at elektronisk pasientjournal i sykehus, primærhelsetjeneste og andre helseinstitusjoner kan kommunisere med hverandre.

Per i dag har om lag 90 % av primærlegene elektronisk pasientjournal, men sykehusene har ikke kommet like langt. I departementets plan for IT i helsevesenet er målet at alle elektroniske pasientjournalsystemer for sykehus og primærhelsetjenesten skal være tilrettelagt for elektronisk meldingsutveksling innen 2002. Innen en periode på 3–5 år skal alle sykehus i landet ha tatt i bruk elektroniske pasientjournalsystemer.

Sosial- og helsedepartementet med KITH som sekretariat har stått for arbeidet med den nye standarden, som ble sendt ut på en bred høring sommeren 2000. Det foreliggende dokumentet er bearbeidet etter denne høringsrunden, der blant annet Legeforeningen var med. I sin høringsuttalelse roste Legeforeningen arbeidet, men pekte på at språkbruk og tilnærming gjorde standarden vanskelig tilgjengelig.

Målgruppen for standarden er både institusjoner som skal ta i bruk elektronisk pasientjournal og produsenter av slike. KITHs søsterorganisasjon i Danmark, Medcom, har på sine nettsider lagt ut en godkjenningsliste over journalsystemene og systemenes evne til elektronisk samhandling med andre system i helsevesenet. Listen tjener som en veiledning for institusjoner som skal anskaffe elektroniske journalsystem, og som en tilbakemelding til leverandørene på hva de må forbedre.

Den norske standarden er todelt. Første del er en funksjonsrettet beskrivelse, mens annen del er en teknisk beskrivelse. Standarden for elektronisk pasientjournal kan i sin helhet lastes ned fra KITHs nettsider: www.kith.no

Anbefalte artikler