I bero hos Helsetilsynet

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Ottesens advokat, Jarl Borgvin Dørre, sier til Tidsskriftet at Helsetilsynets rolle ikke er noe tema på det nåværende tidspunkt. Men han regner med et etterspill når Riksadvokaten har tatt sin beslutning om den strafferettslige reaksjonen.

– Vi har merket oss uttalelser fra Helsetilsynet til pressen umiddelbart etter at henleggelsen ble kjent. Der gikk det frem at Helsetilsynet ville gjenoppta saken på såkalt faglig grunnlag, i den hensikt å vurdere administrative reaksjoner mot min klient, sier Dørre.

Ifølge ny helsepersonellov vil to konklusjoner være aktuelle: at det ikke er grunnlag for noen sanksjon mot Ottesen, eller at Helsetilsynet fastslår brudd på gjeldende bestemmelser. I så tilfelle er mildeste reaksjon å gi den påklagede legen skriftlig advarsel.

Uten innsyn

– Det stemmer at vi på forsommeren bestemte oss for å vurdere Bærum-saken på nytt, bekrefter Sylvi Storaas, prosjektleder i Helsetilsynets klagesaksavdeling.

Storaas begrunner gjenopptakelsen med Helsetilsynets hemmeligstemplede rapport fra juni 2000, der daværende helsedirektør Petter Øgar skrev at Stig Ottesen drev «uforsvarlig behandling» (1). Helsetilsynet mente i rapporten at det ikke var noe som tydet på at «hovedpasienten» hadde så sterke og vedvarende smerter at han burde vært gitt lindrende sedering.

– Etter det Tidsskriftet forstår er Stig Ottesen aldri blitt forelagt de konklusjoner som hittil er kommet fra Helsetilsynet, men gjort kjent med dem gjennom avisoppslag. Hva er din kommentar?

– Fjorårets rapport var en uttalelse til politiet og unntatt offentlighet, svarer Sylvi Storaas. – Vi tok forbehold om at det kunne komme frem nye opplysninger i etterforskningen som kunne endre våre vurderinger. Derfor har vi heller ikke hatt noe vedtak om å meddele den anmeldte legen. Rett før sommerferien ble vi underrettet om at saken var påklaget. Frem til den er endelig avgjort i rettssystemet, har vi derfor besluttet å la gjenopptakelsen stå i bero, sier hun.

Anbefalte artikler