Høyre vil slanke ny helsegigant

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Da Stortinget tok stilling til omorganisering av den sentrale helse- og sosialforvaltningen like før sommerferien, valgte flertallet å lytte til protestene fra Kreftregisteret (1). Istedenfor at registeret inngår i Nasjonalt folkehelseinstitutt – sammen med Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser, visse deler av Statens helsetilsyn og overflytting av oppgaver som i dag drives av Statistisk sentralbyrå (dødsårsaksregisteret og abortstatistikken) – vedtok Stortinget at Kreftregisteret skal forbli en egen institusjon med eget budsjettkapittel.

Stortinget uttalte dessuten at det er mest hensiktsmessig at Kreftregisteret i fremtiden rapporterer direkte til Det Norske Radiumhospital, istedenfor til Sosial- og helsedepartementet (2).

Fri og uavhengig

Høyre foreslo at det ikke skulle opprettes et nasjonalt folkehelseinstitutt i det hele tatt, og at Kreftregisteret og Bioteknologinemndas sekretariat skulle beholde sin uavhengige og frittstående stilling.

– Funksjonene som er foreslått lagt til Nasjonalt folkehelseinstitutt bør heller knyttes opp mot de relevante faglige miljøene, lyder begrunnelsen fra Høyres helsepolitiske talskvinne, Annelise Høegh. – Naturlige samarbeidspartnere befinner seg i sykehusene, universitetene og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. I stedet bør Folkehelsa i samarbeid med Rikshospitalet få ansvar for et infeksjonssykdomsregister, Statens helseundersøkelser få ansvar for et hjerte- og karsykdomsregister og samarbeide med Ullevål sykehus, slik Kreftregisteret allerede har etablert et samarbeid med Radiumhospitalet, utdyper hun.

Ny votering

Forslaget fra Høyre ble ikke bifalt av Stortinget. Likevel ønsker partiet å gjenoppta problemstillingen hvis det blir borgerlig regjering. Anledningen byr seg når Sosial- og helsedepartementet presenterer en endelig forvaltningsmodell i oktober, sammen med statsbudsjettet for 2002.

– Dette vil ikke påvirke ansettelsen av direktør Geir Stene-Larsen. Når et institutt først er opprettet, er det ikke tradisjon for å si opp en nytilsatt, presiserer Høegh (3).

Stene-Larsen tiltrer formelt stillingen som direktør for det nye instituttet i september.

Anbefalte artikler