Forskerlinje på medisin blir budsjettsak i Stortinget

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

De fire medisinske fakultetene går samlet inn for å etablere en forskerlinje som et spesialtilbud for medisinstudenter (1). Saken ligger nå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og ventes på statsbudsjettet for 2002.

Planen er at inntil 10 % av studentene skal komme i gang med forskning tidlig i medisinstudiet. Disse vil få en forskeropplæring parallelt med undervisningen. I tillegg skal de ha ett års forskningsarbeid ved en forskningsinstitusjon, slik at studietiden blir forlenget med ett år.

Viktig for rekrutteringen

– Opprettelsen av en forskerlinje har høyeste prioritet. Målet er å få flere medisinere til å forske, samtidig som vi tror at en slik forskerlinje vil være med på å vitalisere forskningsmiljøene, sier forskningsdekan Nils Erik Gilhus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

De siste årene har Det medisinske fakultet i Bergen vært en pådriver i arbeidet med å koordinere planene om forskerlinje ved alle de medisinske lærestedene. Nå har universitetene og Norges forskningsråd gått sammen og søkt om statlige midler for å realisere planene fra og med høsten 2002.

– Det er søkt om til sammen 45 millioner kroner årlig. 37 millioner er øremerket prosjektmidler samt lønns- og driftsutgifter, og skal administreres av fakultetene. 8 millioner skal gå til studentstipender og skal kanaliseres gjennom Forskningsrådet, opplyser Gilhus.

Vil trappe opp forskningsinnsatsen

Statssekretær Randi Øverland i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet drøftet planene om en forskerlinje ved de medisinske fakultetene med dekanene før sommeren.

– Forslaget er svært interessant med tanke på å styrke rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Men dette er en sak som må behandles i tilknytning til statsbudsjettet, sier Øverland. Samtidig understreker hun regjeringens ambisjon om å trappe opp forskningsbevilgningene for å nå OECD-gjennomsnittet innen 2005.

– Medisin og helse er et av de prioriterte satsingsområdene, noe som ble bekreftet i diskusjonen rundt revidert nasjonalbudsjett i vår, sier hun.

Anbefalte artikler