Dobbel Larsen skal lede Helse-Norge

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Utnevnelsen av de nye lederne for de to fremtidige forvaltningsorganene ble kunngjort 6. juli av helseminister Tore Tønne. Direktør for det nye Sosial- og helsedirektoratet blir assisterende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt blir Geir Stene-Larsen, i dag direktør ved Norges forskningsråd.

Det to nye institusjonene vil bli direkte underlagt Sosial- og helsedepartementet. Sammen med Statens helsetilsyn vil de utgjøre bærebjelkene i den fremtidige helse- og sosialforvaltningen (1). Omorganiseringen, som berører ca. 1 600 statsansatte, innebærer en sammenslåing av flere etater innen helse- og sosialsektoren. Prosessen skjer parallelt og i samme tempo som den pågående sykehusreformen.

Målet for helseforvaltningsreformen er å styrke tilsyns- og forvaltningsfunksjonene, samle de medisinske og helsefaglige kompetansemiljøene samt overføre en rekke oppgaver fra departementet til de nye etatene (2).

Bjørn-Inge Larsen

Geir Stene-Larsen

Mange oppgaver

Sosial- og helsedirektoratet får ansvar for utøvende oppgaver samt rådgivning, formidling og andre tjenester rettet mot kommunene, helseforetakene og befolkningen.

Bjørn-Inge Larsen er tilsatt som direktør for en åremålsperiode på seks år. Larsen er 40 år, utdannet lege og bedriftsøkonom. Han har også Master of public health fra University of California, Berkeley. Larsen var fylkeslege i Finnmark og senere i Vestfold før han ble assisterende helsedirektør 1. oktober i fjor.

Nasjonalt folkehelseinstitutt vil få ansvaret for driften av sentrale helseregistre, gjennomføring av befolkningsundersøkelser og helseovervåkningsarbeid, samt sørge for spisskompetanse innen epidemiologi, smittevern og miljømedisin.

Geir Stene-Larsen er tilsatt som direktør for en åremålsperiode på seks år. Han er 45 år, utdannet som spesialist i indremedisin med medisinsk doktorgrad og tilleggsutdanning i helseadministrasjon. Stene-Larsen har hatt lederstillinger i Statens institutt for folkehelse, og siden 1997 har han vært områdedirektør for medisin og helse i Forskningsrådet.

De to nye direktørene har allerede tatt fatt på sine nye oppgaver. Begge fremhever at nettverksbygging, dynamiske løsninger og flat organisasjonsstruktur vil være nøkkelord i arbeidet med å etablere de to nye forvaltningsorganene.

Nye personer

Geir Sverre Braut som er fylkeslege i Rogaland, skal fungere som assisterende helsedirektør i Statens helsetilsyn etter Bjørn Inge Larsen. Braut har vært konstituert som fylkeslege i Telemark i en lengre periode. Fagsjef Frode Forland i Helsetilsynet er nå beordret som fylkeslege i Telemark etter Braut.

Anbefalte artikler