Sosial isolasjon gir økt dødelighet

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I en ny studie blant 430 pasienter med signifikant hjertesykdom var mortalitetsraten høyere blant pasientene som levde isolert. De med tre eller færre i sitt sosiale nettverk hadde en relativ risiko på 2,4 for hjertedød og 2,1 for død av alle årsaker kontrollert for alder og sykdomsgrad (1). Resultatene holdt seg også når man kontrollerte for inntekt, røykevaner og fiendtlighet.

– Tidligere forskning har vist at sosialt nettverk har sammenheng med mortalitet, men sammenhengen er ofte svak og kan forsvinne når man kontrollerer for andre psykososiale faktorer, kommenterer professor Torbjørn Moum ved Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo.

Mye taler likevel for at det virkelig

er en sammenheng mellom sosialt nettverk og mortalitet. Folk med mye sosial støtte tåler påkjenninger bedre, men hvorfor det er slik, vet man lite om, sier Moum.

– En forklaring kan være at sosial isolasjon er en stressende tilstand, som via fysiologiske mekanismer gir økt sykelighet og død (2). En annen mulighet er at sosiale relasjoner påvirker helsen positivt, både fordi man får støtte fra andre og fordi den sosiale kontrollen oppmuntrer til helsefremmende atferd som fysisk aktivitet, at man tar medisiner som man skal, osv., sier Moum.

Anbefalte artikler