Meticillinresistente Staphylococcus aureus i Oslo i 2000

Bjørg Marit Andersen, Gaute Syversen Om forfatterne
Artikkel

I alt 107 personer i Oslo-regionen har fått påvist meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) siden 1993; 50 % ved Ullevål sykehus, 13 % ved sykehusets poliklinikker, 22 % ved andre sykehus, 8 % ved sykehjem og 7 % i primærhelsetjenesten. Insidensen har vært raskt økende og gjelder flere deler av helsetjenesten (tab 1). I alt 13 personer som arbeider innen helsetjenesten er blitt smittet med MRSA.

Tabell 1   MRSA-tilfeller i Oslo-regionen (Ullevål sykehus, Mikrobiologisk avdeling) 1993 – 2000

Pasienter/personell

Påvist MRSA ved

Årstall¹

Totalt

Pasienter

Pårørende

Perso nell

Import²

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus’poliklinikk, inkludert Legevakten

Andre sykehus

Sykehjem

Primærhelsetjenesten

Hjemme sykepleien

Sekundær?

1993

1

1

0

0

1

1

Nei

1994

2

2

0

0

1

1

1

Nei

1995¹

9

7

0

2

3

6

1

2

Ja

1996¹

10 

7

0

3

1

7

1

2

Ja

1997

3

3

0

0

1

1

1

1

Nei

1998

26 

26 

0

0

7

10 

3

7

2

4

Nei

1999¹

22 

20 

0

2

9

13 

4

1

2

2

Ja

2000¹

34 

26 

2

6

23 

17 

4

8

5

0

0

Ja

Totalt

107  

92 

2

13 

46 

53 

14 

23 

9

7

1

  • Utbrudd ved Ullevål sykehus i 1995 – 96, 1999 og 2000

  • Import – kan være usikre opplysninger, inkludert desemberutbrudd ved Ullevål sykehus 2000

Siden 1993 har Ullevål sykehus hatt tre MRSA-utbrudd – ett i 1995 – 96 (1), ett i 1999 og ett i desember 2000 (2). Utbruddet i 2000 medførte spredning til Aker sykehus og Sentralsjukehuset i Rogaland. Alle disse pasientene var infisert med en resistent MRSA-type (2). I 2000 ble MRSA påvist hos 34 personer i Oslo – 26 pasienter, to pårørende og seks personer som arbeider i helsetjenesten. Pasientene var stort sett koloniserte/infiserte uten alvorlig infeksjon.

I alt seks personer med arbeid i helsetjenesten ble påvist MRSA-positive i forbindelse med smitteoppsporing ved sykehjem (3) og ved Ullevål sykehus (3). To ble påvist i forbindelse med indekskasus for Ullevåls-utbruddet i desember 2000. Én ble påvist i forbindelse med stell av ikke-isolert importpasient ved Ullevål sykehus. En hadde arbeidet gjentatte ganger ved sykehus i utlandet (Asia) ti år tidligere, en hadde besøkt en pårørende og deltatt i stell i tre dager ved sykehus i Hellas høsten 1998 (vedkommende hadde vært plaget med sår og kviser fra 1999). Endelig var det én fra et asiatisk land som hadde ekstravakter ved sykehjemmet, og som angivelig hadde hatt ”indirekte kontakt” med engelsk helsevesen ca. 14 dager før påvist infeksjon hos sykehjemspasient.

Det økende antall MRSA-funn blant pasienter og særlig blant helsepersonell – i sykehus og langtids helseinstitusjoner i Oslo – skyldes større og mindre utbrudd med spredning av MRSA i miljøet. Dette er bekymringsverdig og bør følges opp med forebyggende tiltak.

Anbefalte artikler