Søvn og våkenhet

Eli Sørensen Om forfatteren
Artikkel

Serotonin 1A (5-HT1A)-reseptoren har en viktig rolle i mekanismene som regulerer søvn og våkenhet foruten ved flere psykiske lidelser. Det serotonerge nevrotransmittersystemet brer seg fra hjernestammen over hele hjernen. Postsynaptiske 5-HT1A-reseptorer sitter på serotonerge nevroner og også som heteroreseptorer på nevroner i andre nevrotransmittersystemer. Presynaptiske 5-HT1A autoreseptorer formidler negativ feedback tilbake på serotonerg aktivitet og syntese. 5-HT1A-reseptoren har vært kjent i vel 20 år. Men hva som skjer når denne reseptortypen blir selektivt blokkert og ikke er tilgjengelig for påvirkning, er mindre kjent. Medikamenter som blokkerer 5-HT1A-reseptoren har vært brukt for å øke effektiviteten av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ved depressive lidelser. Eksperimentelt har selektive 5-HT1A-reseptorantagonister angstdempende virkning i dyremodeller.

Dette er en avhandling innen basal søvnforskning. Den selektive 5-HT1A-reseptorantagonisten p-MPPI blir gitt systemisk alene og forut for behandling med den selektive 5-HT1A-reseptoragonisten 8-OH-DPAT. Ved hjelp av mikrodialyse perfunderes p-MPPI direkte i den dorsale rafekjernen (DRN) i hjernestammen. Den selektive 5-HT1A-reseptorantagonisten WAY 100635 gis systemisk til polygrafisk våkne dyr.

Avhandlingen viser at både generell og presynaptisk blokkering av 5-HT1A-reseptorene gir forandringer i søvn og våkenhet. Mengden av REM (rapid eye movement)-søvn avtar med økende systemisk medikamentdose. I tillegg sees en mer uspesifikk reduksjon av dyp ”slow wave”-søvn (SWS-2) og økning av våkenhet. Lokal perfusjon i den dorsale rafekjernen reduserer REM-søvn. Avhandlingen viser også at blokkering av 5-HT1A-reseptorene øker nivået av ekstracellulært serotonin hos våkne dyr. Samlet tyder data på at det er blokkeringen av de presynaptiske 5-HT1A-reseptorene som er mest fremtredende. Når 5-HT1A-reseptorantagonisten gis som forbehandling, reduseres virkningen av agonisten både på søvn og våkenhet og serotoninsyndromet. Dette tyder på at også de postsynaptiske 5-HT1A-reseptorene blokkeres, og at p-MPPI er en god selektiv antagonist.

  • Avhandlingens tittel

  • Serotonin1A receptor antagonism in sleep and waking

  • Utgår fra

  • Fysiologisk institutt og

  • Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri Helseregion Vest

  • Disputas 23.5. 2001

  • Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler