Ylf overveier utmeldelse av Legeforeningen

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Stridens kjerne er å finne i det såkalte Bakke-utvalgets innstilling. Etter ønske fra landsstyret i 2000 har utvalget, under Hans Kristian Bakkes ledelse, vurdert den økonomiske ansvarsdelingen mellom hovedforeningen og yrkesforeningene. Kartleggingen har vist at penge- og ressursstrømmene innen foreningen er komplekse og lite oversiktlige, og utvalget foreslår i alt åtte punkter som kan bedre oversikten. To av punktene faller Yngre legers forening så tungt for brystet at man ønsket å ta dem ut av innstillingen. Saken ble behandlet i sentralstyremøtet 13. juni.

Felles sekretariat

I innstillingen foreslår flertallet i utvalget at alle yrkesforeninger heretter betjenes av hovedforeningens sekretariat. I praksis innebærer ikke det noen forandring for andre yrkesforeninger enn Yngre legers forening, som i dag har et eget sekretariat for sine medlemmer. Slik utvalgsflertallet ser det, er ivaretakelsen av sekretariatsfunksjonen til den enkelte yrkesforening viktigere enn ansettelsesforholdet, og så lenge hovedforeningen stiller tilstrekkelige ressurser til disposisjon, er behovene ivaretatt.

Flertallet foreslår også at hovedforeningen står for opplæring av tillitsvalgte, men at det samtidig gis rom for at yrkesforeningene har en andel og et delansvar for innholdet. Disse forslagene får også støtte av flertallet i sentralstyret.

– Kartleggingen har vist at strømmen av penger og ressurser innen foreningen er komplisert. En samling av ressursene vil gi oss bedre oversikt og gjøre budsjettbehandlingene i landsstyret lettere, mener Hans Kristian Bakke.

Det ligger ikke i mandatet å anbefale vesentlige endringer i dagens organisasjonsmodell, og Bakke oppfatter heller ikke at disse punktene endrer Legeforeningens oppbygging.

Det gjør derimot Yngre legers forening. – Å frata foreningen sekretariatet og kontrollen over opplæring av tillitsvalgte, innebærer etter vårt syn vesentlige endringer i organiseringen. Yngre legers forening har alltid hatt eget sekretariat, og vært i en særstilling siden 1911. Utvalgets forslag fjerner Ylfs viktigste funksjoner med et pennestrøk. Vi vil utelate punktene fra innstilling for å få mulighet til å argumentere for vårt syn, sier Ylf-leder Bente Kristin Johansen, som ikke er trygg på at medlemmenes interesser blir godt nok ivaretatt dersom sekretariatet legges under hovedforeningen.

Spesiell situasjon

Bente K. Johansen

– Hvorfor skal Ylf få beholde sine privilegier når ingen av de andre yrkesforeningene tilgodesees med egne sekretariater?

– Dette er ikke et privilegium. Våre medlemmer er i en helt spesiell og utsatt posisjon. De har underordnede stillinger, vikariater, stipendiater, og det er stor gjennomtrekk i medlemsmassen. De trenger tett oppfølging av et sekretariat som er eksperter på deres saker og problemstillinger, og det får medlemmene best i et eget sekretariat. Vi står foran store utfordringer som kan gjøre underordnede stillinger ekstra sårbare, som et stort legeoverskudd, sterk lønnsreduksjon og statlig overtakelse av sykehusene, sier Johansen.

Felles opplæring av tillitsvalgte vil også i for liten grad ivareta de underordnede sykehuslegenes spesielle situasjon, mener Johansen. – Hvorfor fjerne våre kurs? De gir teknisk forhandlingsinnsikt, og i tillegg har opplæringen en vinkling knyttet til konkrete problemstillinger som våre medlemmer kan oppleve. Kursene danner også viktige nettverk for medlemmene. Tilbakemeldingene er gode, kursene er regningssvarende; for 2/3 av kursene dekker vi kostnadene selv, og vi mener at kursene kommer hele Legeforeningen til gode.

Ønsker ikke brudd

Ifølge Ylf-lederen er det ikke foreningens primære ønske å bryte med Legeforeningen. – Vi mener at vi blir stilt overfor et ultimatum, og vi må vurdere om vi får utrettet mer for våre medlemmer utenfor enn som en integrert del av Legeforeningen. Vi mener at det er politisk, økonomisk og juridisk grunnlag for å stå på egne bein, og har et enstemmig landsråd i Ylf bak oss, sier Johansen.

Hans Kristian Bakke synes Ylf reagerer kraftig, men er ikke overrasket over reaksjonene. – Nå får høringsinstansene vurdere spørsmålene. Sentralstyret vil avgi sin endelige innstilling i september, på bakgrunn av de uttalelser som er kommet, sier Bakke.

Anbefalte artikler