Statens helsepersonellnemnd er oppnevnt

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Helsepersonellnemnden er et nytt, uavhengig klageorgan hvor helsepersonell kan påklage vedtak fattet av Statens helsetilsyn angående administrative reaksjoner som advarsel, tilbakekalling av autorisasjon, m.m. Nemnden skal også behandle klager på avslag på søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. Den skal være et felles klageorgan for alle grupper helsepersonell.

Apotekklagenemnden skal være klagenemnd for vedtak truffet av Statens legemiddelverk, som for eksempel vedtak om konsesjon til drift av apotek.

Nemnden består av sju faste medlemmer: tre jurister, tre med helsefaglig bakgrunn, hvorav én lege, og en lekrepresentant. Når nemnden settes som Apotekklagenemnd, vil to av de helsefaglige medlemmene ha farmasøytisk kompetanse på universitetsnivå og erfaring fra apotekvirksomhet.

Hensikten med nemnden er at helsepersonell får mulighet til å få klagesaken sin vurdert av en bredt faglig sammensatt nemnd, noe som bidrar til å bedre rettssikkerheten for helsepersonell.

Legeforeningen mener at nemndsmedlemmer med helsefaglig bakgrunn må være lege i de saker der leger er involvert.

I saker som gjelder leger vil nemnden være bemannet med tre leger i tillegg til de fire andre medlemmene. Dette er av stor betydning for rettssikkerheten, mener Legeforeningen, som også peker på at saker som gjelder leger trolig vil være overrepresentert.

Medlemmene oppnevnes for tre år av gangen med mulighet for gjenoppnevning. Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnd består av: lagdommer Nina Mår Tapper (leder), advokat Helene Braanen, sorenskriver Magne Nerland, lege Knut Rasmussen, sykepleier Bjørg Brinch Wilhelmsen, psykolog Halvor Kjøstad, Vera Christensen (Norsk Pasientforening), cand.pharm. Randi Bakke, apoteker Per Steinar Lund.

Anbefalte artikler