Screening for kolorektal cancer fortsatt uavklart

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Kostnaden per vunnet leveår er antakelig lavere enn for mammografiscreening. Likevel var det flust med motforestillinger under et seminar som nylig ble arrangert av Senter for medisinsk metodevurdering.

Kolorektal cancer har 50 % fem års overlevelse. Den er symptomfattig, og symptomene har lav spesifisitet. Latenstiden er lang. Biologisk ligger tilstanden derfor til rette for screening, også fordi vi har for lite kunnskap om etiologien til å intervenere med primærpreventive tiltak.

Det er godt dokumentert at dødeligheten ved kolorektal cancer reduseres ved screening for okkult blod. Relativ reduksjon er på ca.16 %, absolutt reduksjon på 0,4 %. Men slik screening reduseres ikke insidensen av kreft og er således sekundærpreventiv.

Fleksibel sigmoidoskopi kan redusere insidensen av kolorektal cancer, noe den norske studien fra Telemark har dokumentert. Det gjøres ved at adenomer fjernes. I denne studien er det gjort gjentatte endoskopier, mens i flere andre studier er det gjort en enkelt endoskopi. Generelt har ingen randomiserte kontrollerte undersøkelser av screening for kolorektal cancer med sigmoidoskopi vist effekt på totalmortalitet. I Telemarks-studien ble mortaliteten knyttet til kolorektal cancer redusert, men den økte for alle andre årsaker.

95 % av adenomer utvikler seg ikke til kreft. Årsaken til dette er ikke kjent. Flere høyrisikogrupper er kjent, men hele 48 % av kolorektale tilfeller i dag er såkalt «spontane», dvs. at man ikke kjenner noen risikofaktor.

Antatt kostnad per forhindret krefttilfelle som følge av screening ved 55 års alder er i Norge beregnet til 152 000 kroner. Å gjennomføre et slikt program vil øke behovet for leger som behersker fleksibel sigmoidoskopi med 116 %, men bare med 20 % om man lærer annet personell opp til å foreta screeningen. I USA gjør ofte syke- eller hjelpepleiere screening med sigmoidoskopi. Telemarks-studien påviste imidlertid betydelig kvalitetsvariasjon mellom deltakende leger, og det spørs hvordan dette vil slå ut hvis flere yrkesgrupper involveres. Å skaffe personell til undersøkelsene vil i Norge kunne bli problematisk.

Karen Kuntz fra Harvard School of Public Health hadde beregnet at årlig screening for okkult blod ville koste mindre enn 20 000 dollar per spart leveår. Sigmoidoskopi hvert tiende år ville gi samme resultat. Til sammenlikning fortalte hun at man regner summen per spart leveår som følge av mammografi til ca. 50 000–150 000 dollar.

Anbefalte artikler