Leger er positive til gaver fra industrien

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Farmasøytisk industri i USA bruker om lag 5 milliarder dollar årlig på å besøke leger og sykehus. Dette utgjør omtrent 9 000 dollar per lege per år. I en fersk studie besvarte

105 av 117 (90 %) leger i utdanningsstillinger et spørreskjema om hvordan dette påvirker dem (1). En stor andel av legene som oppfattet gaver fra industrien som upassende, hadde mottatt slike gaver selv. De fleste legene (61 %) mente at industriens promotering ikke hadde innflytelse på deres egen forskrivning, mens bare 16 % mente at andre leger var like upåvirket som dem selv.

– Resultatene fra studien bekrefter funn som er gjort i andre undersøkelser. Det er et kjent fenomen at leger mener at de selv ikke påvirkes av markedsføring, samtidig som de tror at andre leger blir påvirket av den samme markedsføringen, sier overlege Olav Spigset ved Regionsykehuset i Trondheim.

Det finnes objektive data som viser at leger påvirkes av legemiddelindustriens markedsføring. Jo mer intensivt et legemiddel annonseres, desto større blir markedsandelen, og i jo større grad legen kjenner igjen en bestemt annonse, desto større er sannsynligheten for at han skriver ut det legemidlet som det annonseres for. Det er også en sammenheng mellom hvilke legemiddelfirmaer leger har kontakt med og hvilke legemidler de samme legene skriver ut.

– Det største problemet studien avdekker, er at leger tror at de ikke påvirkes av markedsføringen. Industrien har et legitimt behov for å informere om sine produkter, så den viktigste lærdommen av studien er at legene må bli klar over at man faktisk lar seg påvirke og tar hensyn til dette i sine kontakter med legemiddelindustrien, sier Spigset.

Anbefalte artikler