Forskerblikk på fastlegeordningen

Ingrid M. Høi Om forfatteren
Artikkel

Et annet prosjekt, som vil se på særtrekk ved by- og landpraksis når det gjelder fastlegeordningen, har foreløpig fått tilsagn om stipend for å bedre prosjektbeskrivelsen.

Småskalaforskning

Midlene deles ut i forbindelse med at Norges forskningsråd har satt av til sammen 900 000 kroner over fire år til småskalaforskning om fastlegeordningen. Hensikten er å gjøre for-

skning om fastlegeordningen praksisnær og relevant for praktiserende allmennleger.

– En glimrende anledning for allmennpraktiserende leger og for leger i offentlige stillinger til å prege forskningen om fastlegeordningen, mener Eivind Meland i Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

Da søknadsfristen utløp 1. april i år, hadde kun fire leger søkt. Både Meland og Sissel Tomten i Forskningsrådet sier man må regne med at det tar litt tid før stipendmidlene er tilstrekkelig kjent.

– Dette handler om allmennlegens hverdag, og det er trolig at ulike problemstillinger blir klarere for legene når ordningen har fungert en stund. I neste utlysningsrunde forventer vi større pågang, sier Tomten. Hun legger til at det ikke er avklart hvorvidt det blir ny utlysing til høsten.

Prioriteringsliste

I år har Forskningsrådet satt av 150 000 kroner, for 2002 og 2003 er det satt av 300 000 kroner for hvert år, og for 2004 er det satt av 150 000 kroner. Dersom summen for hvert enkelt år ikke blir benyttet, faller bevilgningen bort, opplyser Sissel Tomten i Forskningsrådet.

I samarbeid med Allmennmedisinsk forskningsutvalg har Forskningsrådet definert ni ulike temaer som man ønsker belyst. Man ønsker blant annet å studere i hvilken grad fastlegeordningen påvirker folks legesøkningsatferd, hva som skjer med spesielle pasientgrupper, som for eksempel kronisk syke, og hvordan samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten blir påvirket. På prioriteringslisten finner man også temaer som legedekning, problemstillinger knyttet til by-land-perspektivet, samarbeid med andre kommunale helsearbeidere, tilgjengelighet på dagtid og endringer i kontaktmønster for ulike grupper.

Anbefalte artikler