Oppvevaring av epikriser - igjen

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Det har hersket tvil om leger skal tilpliktes å oppbevare epikriser de mottar i sin helhet eller ikke. Et brev fra Helsetilsynet i høst kunne tolkes slik at legene måtte oppbevare fullstendige epikriser (1). Helsetilsynet har nå på eget initiativ tilskrevet Tidsskriftet for å presisere hvordan det forrige brevet skal tolkes.

I det nye brevet står det at leger bare er pliktige til å oppbevare relevant informasjon fra de epikriser de mottar. Med utgangspunkt i en rekke kritiske merknader til Helsetilsynet om praksisen frem til nå, heter det, har Helsetilsynet funnet det forsvarlig at legene gis adgang til selv å vurdere i hvilken utstrekning det er nødvendig å journalføre informasjon i epikrisen.

Anbefalte artikler