Når og til hvem skal det sendes epikriser?

Anne Kjersti Befring Om forfatteren
Artikkel

Epikrise er en sammenfatning av journalopplysninger. For at legen skal kunne utlevere slike opplysninger, må det være nødvendig for oppfølgningen av pasienten, ellers er det underlagt taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21. Det forutsetter en viss vurdering av hvilke opplysninger som skal utleveres – og til hvem. All utlevering av informasjon baseres på et forutsatt (presumsjon) eller uttrykkelig samtykke fra pasienten.

Det er som hovedregel ikke et krav at legen innhenter samtykke, men dersom det er grunn til å tro at pasienten vil motsette seg at opplysninger utleveres, bør pasienten kontaktes for innhenting av samtykke, jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45. Det kan være der opplysningene er spesielt sensitive, for eksempel opplysninger om abortinngrep.

I journalforskriften § 9 er det eksplisitt uttrykt at epikriser kun skal sendes til helsepersonell som ”trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning”.

Anbefalte artikler