Seks nye fastlegetakster

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Fastlegeordningen medfører ellers ingen grunnleggende endringer i takstene for privat legepraksis.

En av de nye takstene har fått samme kodebetegnelse som den tidligere takst 11bd, og må ikke forveksles med denne. Den gamle takst 11bd er blitt oppjustert og heter nå 11id. De nye takstene benyttes i tillegg til de øvrige takstene for pasienter som ikke står på legens egen liste, og som legen derfor ikke får basistilskudd for.

2bd – ekstra egenandel kr 110

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege når pasienten ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7.

2gd – refusjonshonorar kr 150

Tillegg ved konsultasjon for fornyet vurdering («second opinion») av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Bruk av taksten forutsetter at legen sender skriftlig rapport/journalnotat til pasientens fastlege.

2hd – refusjonshonorar kr 50

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege når pasienten er tilmeldt en annen fastlege. Taksten er ugyldig når legen tilhører samme gruppepraksis eller kontorfellesskap som pasientens lege, eller vikarierer for pasientens lege, eller mottar pasienten etter avtalt, kollegial fraværsdekning. Taksten er også ugyldig under kommunalt organisert legevakt.

11bd – ekstra egenandel kr 110

Tillegg for sykebesøk ved fastlege når pasienten ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7.

11gd – refusjonshonorar kr 150

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for fornyet vurdering («second opinion») av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Bruk av taksten forutsetter at legen sender skriftlig rapport/journalnotat til pasientens fastlege.

11hd – refusjonshonorar kr 50

Tillegg for sykebesøk ved fastlege når pasienten er tilmeldt en annen fastlege. Taksten er ugyldig når legen tilhører samme gruppepraksis eller kontorfellesskap som pasientens lege, eller vikarierer for pasientens lege, eller mottar pasienten etter avtalt, kollegial fraværsdekning. Taksten er også ugyldig under kommunalt organisert legevakt.

11id – refusjonshonorar ved øyeblikkelig hjelp (tilsvarer den gamle 11bd)

Tillegg for sykebesøk utført av privatpraktiserende lege ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 8–16).

For øvrig vises det til normaltariff for privat legepraksis 2001–02, som også er lagt ut på Internett: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler