Revidert nasjonalbudsjett 2001 for Sosial- og helsedepartementet

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Økt innsats mot trygdemisbruk

For å komme systematisk trygdemisbruk blant leger til livs, er det satt av 13 millioner kroner. Rikstrygdeverket har etablert en egen misbruksseksjon, og det skal lages misbruksteam i alle fylker. Bruk av kontrolleger, spesialister og rådgivende leger ved mistanke om uriktige eller falske legeerklæringer skal utvides. Kontrollen med stønadsmottakere i utlandet skal styrkes ved å samarbeide med Utlendingsdirektoratet og ved skjerpet kontroll av attester.

Det vil bli flere tilsynssaker overfor helsepersonell, spesielt leger. Statens helsetilsyn får 3 millioner kroner til dette arbeidet.

Sosial- og helseforvaltningen skal fornyes

Omorganiseringen omfatter 11 etater og Sosial- og helsedepartementet (se Tidsskriftet nr. 13/2001). Det foreslåe etablert tre etater fra 1. januar 2002: Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statens helsetilsyn i omorganisert form.

Ny tomt for RIT 2000?

Byggestart for RIT 2000 er utsatt inntil staten har vurdert muligheten for lokalisering på Dragvoll. Det nye alternativet skal utredes i løpet av året og staten skal ha ansvaret. Det er til nå investert over en halv milliard kroner i RIT 2000-prosjektet.

Medisinsk museum til Norsk teknisk museum

Det nye medisinske museet foreslås integrert i Norsk teknisk museum i Oslo. Første del av museet skal stå ferdig sommeren 2003. Investeringsutgiftene er anslått til 33 millioner kroner over tre år. Forslag til finansiering vil bli lagt frem i statsbudsjettet for 2002.

Legemiddelassistert rehabilitering

Det foreslås å bevilge 27 millioner kroner til å dekke økte utgifter til legemidler, urinprøveanalyser og legers deltakelse i ansvarsgrupper ved oppfølging av rusmiddelmisbrukere i legemiddelassistert rehabilitering. Fastlegen skal ha ansvaret for den medisinsk-faglige oppfølgingen.

Reaktivisering av uførepensjonister

Det forslås å sette i gang reaktivisering av 1 000–2 000 uførepensjonister i 2001 (se Tidsskriftet nr. 13/2001). Arbeidet skal utføres av trygdeetaten. En viktig oppgave vil være å informere, veilede og motivere uførepensjonistene. Utgiftene i 2001 er beregnet til 8 millioner kroner.

Fremdrift i psykiatriplanen

For å unngå forsinkelser i investeringsprosjekter basert på psykiatriplanen, foreslår regjeringen å bevilge 362 millioner kroner som utbetales i 2002 og 2003. Bevilgningen skal gis som tilsagnsfullmakt, det vil si at fylkeskommuner som er kommet langt i planleggingen, kan komme i gang med utbyggingen i år.

Hjemmedialyse

I dag er hjemmedialyse i sin helhet finansiert over fylkeskommunens rammetilskudd. Dette kan føre til at dialyse i sykehus velges selv om medisinsk-faglige vurderinger tilsier at dialysen kan skje i hjemmet. Finansieringsordningen, som foreslås iverksatt fra 1. juli, vil gi fylkeskommunene reduserte utgifter til pasienter som får hjemmedialyse, samtidig som transportutgiftene blir redusert. Innsparingen for det offentlige blir ca. 17 millioner kroner i året.

Ortopediske hjelpemidler

Fra 1. juli kan legespesialister bestille hjelpemidler direkte fra ortopediske verksteder, uten å gå om trygdeetaten. Legen kan også gi pasienten fullmakt til selv å fornye hjelpemidlet innen bestemte tidsrammer. Trygdeetaten behandler årlig ca. 100 000 søknader om ortopediske hjelpemidler, uten å ha mulighet til å drive reell saksbehandling. Effektiviseringsgevinsten for trygdeetaten alene er beregnet til 10 millioner kroner årlig.

Stortingsmelding nr. 2 (2000–2001) Revidert nasjonalbudsjett 2001 er lagt ut i PDF-format på Finansdepartementets nettsider: http://odin.dep.no/fin/rnb2001/

Anbefalte artikler