Prosjekt skal gi kunnskap om allmennpraksis

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Prosjektet bærer navnet SEDA (sentrale data fra allmennlegetjenesten) og er finansiert av Sosial- og helsedepartementet. Prosjektleder Anne Sundvoll ved Seksjon for helsestatistikk i Statistisk sentralbyrå opplyser at de sentrale helsemyndigheter ønsker et system for innsamling av aktivitetsdata fra legenes elektroniske pasientjournaler. Et slikt system kan skaffe plan- og styringsdata til myndighetene, og bedre legenes oversikt over egen praksis, sier Sundvoll.

– Prosjektet inngår som en del av oppfølgingen av fastlegeordningen, men står også godt på egne bein, sier Anne Sundvoll.

50 rekrutter

Pilotundersøkelsen er utformet som et metodeprosjekt hvor hensikten er å teste en metode for uttrekk av informasjon fra legenes elektroniske pasientjournal. Fødselsnummer og navn er fjernet fra pasientdataene som blir samlet inn. Kjennetegn som kan identifisere legen vil bli fjernet fra materialet etter at datafilene fra legene er mottatt og sammenslått i Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå trenger ca. 50 leger til å delta i undersøkelsen, og ifølge Anne Sundvoll er det ingen arbeidskrevende oppgave som venter legene.

– Det eneste legene må gjøre, er å aktivere en diskett der selve datauttrekket er programmert inn på forhånd. Alle leger som deltar vil få bearbeidede data om egen praksis i retur samt et gjennomsnitt basert på deltakende leger til å sammenlikne seg med, opplyser Sundvoll.

Statistisk sentralbyrå planlegger å trekke et utvalg leger som vil få en henvendelse i løpet av høsten. Deltakelse i undersøkelsen vil være frivillig, understreker Sundvoll.

Verdifullt for leger

– Dette er et nyttig prosjekt for allmennleger, mener Kjell Maartmann-Moe, og er glad for at Legeforeningen har gått inn i dette prosjektet med full tyngde. Sammen med John Leer og Anders Grimsmo representerer han Legeforeningen i prosjektgruppen.

– Hovedpoenget er at legene får bedre oversikt over egen praksis. De kan bruke dataene som grunnlag for diskusjon, i egenevaluering og i sammenlikning med andre legers praksis, og som utgangspunkt for en årsrapport. Det er også positivt at allmennleger og samfunnsmedisinere får være med på å skaffe gode data om hva som blir gjort i landets allmennpraksiser, noe vi har dårlig oversikt over i dag. I og med at pasient- og legedata blir anonymisert, er man sikret at dataene ikke kan benyttes til andre formål. Man kan derfor trygt gi fra seg dette, understreker han.

Ifølge Kjell Maartmann-Moe gjør innføringen av fastlegeordningen prosjektet ekstra verdifullt. – Pasientlisten vil utgjøre hovedtyngden i det allmennpraktiske arbeidet, og gi et bedre sammenlikningsgrunnlag leger imellom, sier han.

Anbefalte artikler