Håndtering av aborterte fostre

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Stortingsmelding nr. 19 (2000-2001) Om handtering av aborterte fostre ble behandlet av Stortinget medio april.

Per i dag eksisterer det ikke retningslinjer for håndtering av aborterte foster. Praksis varierer mellom sykehusene. Det er opp til sykehuseier å finne frem til metoder for forsvarlig håndtering. Kvinner som har fått utført svangerskapsavbrudd, har vanligvis ikke fått spørsmål om hvordan de forholder seg til håndteringen av det aborterte fosteret.

Ifølge de nye reglene skal kvinner som ønsker abort etter utgangen av 12. uke, få standardisert skriftlig informasjon om hvordan fosteret blir håndtert. Det aborterte fosteret skal da settes ned på en kirkegård eller minnelund med mindre kvinnen ønsker det behandlet som biologisk materiale.

Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslo under stortingsbehandlingen valgfrihet for kvinnen også før 12. svangerskapsuke, men forslaget falt med knapp margin. Arbeiderpartiet hentet støtte fra Fremskrittspartiet for sitt forslag til regelverk. Bondevik-regjeringen med daværende helseminister Dagfinn Høybråten gikk i sin tid inn for at kvinnen kunne velge hvordan det aborterte fosteret skal håndteres også før 12. uke. De fremmet forslag til slike retningslinjer to ganger: først i statsbudsjettet for 1999 og senere i forbindelse med en odelstingsproposisjon om endringer i transplantasjonsloven. Ingen av disse forslagene har vært drøftet i Stortinget.

Anbefalte artikler