Fylkeslegene blir underlagt fylkesmannen?

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Geir Sverre Braut

I dag er tilsynsoppgavene på helse- og sosialområdet delt mellom fylkeslegen og fylkesmannen. De er også administrativt underlagt ulike departementer. For å unngå overlapping, dobbeltarbeid og at kommunene opplever uklare grenser mellom fagområdene, lanserer regjeringen to alternative modeller.

Samling av alle oppgaver til fylkesmannen innebærer at man unngår en oppsplitting av den sosial- og helsefaglige kompetansen på fylkesplan, og at tilsynsoppgaver og utøvende oppgaver blir samlet i en og samme etat. Fylkeslegens faglige rapportering går direkte til Helsetilsynet, selv om fylkeslegen rent administrativt rapporterer til fylkesmannen, som igjen er underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Samling av alle tilsynsoppgaver til fylkeslegen vil innebære at all virksomhet som gjelder tilsyn og klagebehandling innen helse- og sosialsektoren, samles og rapporterer til Helsetilsynet, som igjen er administrativt underlagt Sosial- og helsedepartementet. Dette vil gi en rettlinjet rapporteringsvei, men kan også bidra til en sektorisering av de statlige oppgavene på fylkesplan, og dermed til uklarhet om fylkesmannens rolle.

Politirolle

– Jeg har et pragmatisk forhold til dette og ser avgjort kommunenes behov for bedre samordning. Det fordrer at fylkeslege og fylkesmann jobber tettere sammen enn de gjør i dag, sier Geir Sverre Braut, fungerende fylkeslege i Telemark.

Men rendyrking av tilsynsfunksjonene gir assosiasjon til rollen som politi, især hvis rådgivningsoppgavene skal nedtones. Det har skapt frykt for rekrutteringen til landets 19 fylkeslegeembeter.

– Mange frykter usynliggjøring hvis fylkeslegen blir overflyttet til fylkesmannen. I Rogaland, der jeg vanligvis er fylkeslege, har vi fått til en bra rollefordeling. Men jeg vet at usikkerheten om fremtidig organisering går utover rekrutteringen andre steder i landet, sier Braut.

Han synes forslaget fra Sosial- og helsedepartementet har åpenbare svakheter: – Alternative modeller er for lite vurdert. Faglig samkjøring, for eksempel ved et samstemt regelverk, er langt viktigere enn organisasjonsendringene det nå legges opp til, sier han.

Selvstendig

– Etter vår vurdering vil et styrket og uavhengig tilsyn best sikres ved at fylkeslegen ikke legges under fylkesmannen, skriver helsedirektør Lars E. Hanssen i høringsuttalelsen fra Statens helsetilsyn.

– Vi anbefaler heller at fylkeslegen skal være et selvstendig embete underlagt Helsetilsynet, og at tilsynet med både helse- og sosialtjenesten inngår i tilsynsrollen. En slik modell gir større trygghet for faglig uavhengighet, mener Hanssen, som oppgir pedagogiske grunner når han ber om at tilsyns- og rådgivningsfunksjonen ikke må skille lag.

– Når det overordnede målet er bedre helsetjenester, kan ikke et tilsyn utelukkende dreie seg om kontroll. Vi trenger også iverksettingsoppgaver, som gir svært nyttig lokalkunnskap, anfører helsedirektøren og nevner gjennomføringen av handlingsplan for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse som gode eksempler.

Anbefalte artikler