Fastlegestillingene besettes

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Harald Hauge

Det mener Harald Hauge, direktør i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Sosial- og helsedepartementet oppdaterte oversikten over listekapasitet og legedekning etter at befolkningens frist gikk ut 1. mars (1), men ifølge Hauge vil det i dag ikke være store endringer i statistikken: – Ikke annet enn at ytterligere fastlegestillinger vil være besatt når tallene blir oppdatert i løpet av juni, sier han.

– I fjor vår meldte vi et behov for ca. 600 leger; 300 nye stillingshjemler for å gjennomføre fastlegeordningen og 300 som stod udekket i allmennlegetjenesten. Det at ledigheten nå er halvert, er gledelig og et tegn på at flytting av ressursene fra sykehus til allmennlegetjenesten, går i riktig retning, sier Hauge.

Åpner for mer offentlig legearbeid

I Oslo, hvor det er registrert 456 fastleger, er det for få innbyggere til å fylle opp listene. Istedenfor overdimensjonerte lister i sentrumsbydelene og underdekning i bydelene i utkanten ble det gjort en fordeling av pasientene slik at fastlegene jevnt over fikk listen sin fylt opp 80 %.

– Jeg skjønner at det måtte bli en grov og skjematisk sortering fra trygdeetatens side, men dette vil gå seg til når pasientene gjør bruk av bytteretten sin, tror Harald Hauge.

– Det blir som et slags trekkspill at enkelte da vil stå med 60 %, mens andre får fylt opp listene 100 %. Vi skal heller ikke se bort fra at kortere lister enn forventet åpner for at legene på frivillig grunnlag kan gjøre kommunale oppgaver, legger han til med adresse til at landets kommuner kan forplikte fastleger til offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke.

Direktøren i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling synes heller ikke forvaltningen av fastlegeordningen er uklar: – Rikstrygdeverket skal holde orden på individnivå og ta seg av oppgjøret. De fylkesvise fastlegekontorene skal eies og drives av trygdeetaten, mens å opprette nye lister og stillingshjemler er vårt ansvar som rådgivende og utøvende organ for Sosial- og helsedepartementet.

Hauge leder en etat som i dag sorterer under Statens helsetilsyn. Han mener rollefordelingen blir enda tydeligere med omorganisering av den statlige helseforvaltningen og opprettelsen av et Sosial- og helsedirektorat (2).

Lister og legedekning

– 3 858 allmennleger er registrert, hvorav 431 har avtale om fastlønn. 3 020 er i gruppepraksis, 391 er praksiser med fellesliste. 1 274 har bedt om 70/30-fordeling, dvs. at maksimum 70 % av pasientene på listen har valgt ham eller henne. 46 leger har valgt å stå utenfor ordningen.

– Samlet listekapasitet er 112 % av landets innbyggertall. Vest-Agder topper listen med 132 % dekning, etterfulgt av Oslo med 121 %.

– Kommuner med størst overdekning er i distriktene, for eksempel Hemnes 213 % (fem lister) i Nordland, Lavangen 200 % (to lister) i Troms, Lebesby 239 % (tre lister) i Finnmark, samt Fedje 293 % (en liste) og Eidfjord 231 % (to lister) i Hordaland. Men også folkerike kommuner har betydelig overkapasitet: 152 % i Kristiansand (69 lister) og 127 % i Bærum (87 lister).

– 297 av landets 435 kommuner har ubesatte fastlegestillinger. Andelen er størst i Finnmark, Nordland og Sogn og Fjordane. Kommuner med under 2 000 innbyggere sliter mest med rekrutteringen.

– 8 % av befolkningen (335 937 personer) står på liste uten navngitt lege. 16 kommuner er helt uten leger. I 13 kommuner er mindre enn 50 % av listekapasiteten dekket inn med navngitt lege, mens i 62 kommuner er mellom 50–75 % av listekapasiteten dekket inn med navngitt lege.

– Fylkeslegene har innvilget åtte søknader om suspensjon. Dette gjelder Fauske, Bø, Tysfjord, Hamarøy, Leirfjord og Gildeskår i Nordland, samt Torsken og Berg i Troms.

Anbefalte artikler