Elektrokonvulsiv terapi – effektiv behandling

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Monoterapi med antidepressiver er derfor i dag rutinebehandling etter at elektrokonvulsiv terapi er seponert, men dokumentasjonen for slik monoterapi er begrenset. Nylig ble en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie publisert i JAMA (1).

Pasientene som gjennomførte behandlingsopplegget, hadde unipolar depresjon med gjennomsnittlig 2,5 tidligere episoder. Nesten halvparten av pasientene hadde i indeksperioden psykotisk depresjon, de øvrige var medikamentresistente etter middels strenge kriterier. Etter ECT-behandling fikk pasientene henholdsvis placebo (n = 29), nortriptylin (n = 27) eller kombinasjonsbehandling med litium og nortriptylin (n = 28).

Etter elektrokonvulsiv terapi remitterte bare 55 %. I løpet av et halvt års oppfølging fikk 84 % i placebogruppen tilbakefall, 60 % i nortriptylin-gruppen og 39 % i litium-nortriptylin-gruppen.

Selv om kombinasjonsbehandlingen

hadde signifikant lavere tilbakefallsrate enn placebo og monoterapi, er likevel andelen med tilbakefall høy.

– Flere av pasientene i studien burde forsøkt noe mer medikamentell behandling før de fikk elektrokonvulsiv terapi, f.eks. kombinasjonen av nye antipsykotiske medikamenter og antidepressiver ved psykotisk depresjon. Da ville trolig andelen som responderte ha blitt høyere, kommenterer professor Stein Opjordsmoen ved Ullevål sykehus.

Ved Ullevål sykehus har det vært vanlig å seponere eller redusere dosen av antidepressiver under elektrokonvulsiv terapi.

– Vi vil på bakgrunn av denne studien i større grad bruke antidepressiver samtidig med ECT-behandling. Vi vil også vurdere å nedtrappe behandlingen i noen uker etter den kliniske bedringen, i stedet for å slutte brått ved remisjon, slik det gjøres i dag, sier Opjordsmoen.

Anbefalte artikler